Πώς σβήνετε το πρόστιμο στα Μέσα Μεταφοράς απλά μέσω gov.gr

Ποια στοιχεία χρειάζονται στην αίτηση και τι γίνεται με το πρόστιμο μέχρι να εξεταστεί το αίτημα διαγραφής.

Πώς σβήνετε το πρόστιμο στα Μέσα Μεταφοράς απλά μέσω gov.gr

«Ξεκλειδώνει» η δυνατότητα διαγραφής ή μείωσης προστίμου από τα μέσα μαζικής μεταφοράς με ηλεκτρονική αίτηση μέσω της πλατφόρμας gov.gr, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά είναι η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/αιτούντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς την εταιρία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. (εφεξής ΣΤΑΣΥ).

Ποια στοιχεία χρειάζονται

Η αίτηση περιλαμβάνει τα απαραίτητα ταυτοποιητικά στοιχεία του αιτούντος, ιδίως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας του, σημείωση αν η αίτηση αφορά στον ίδιο ή σε τρίτο πρόσωπο (π.χ. ανήλικο άτομο), τα στοιχεία του προστίμου και συγκεκριμένα σειρά, αριθμό και ημερομηνία υποβολής καθώς και περιγραφή του λόγου για τον οποίο ζητείται η ακύρωση ή μείωση.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ο αιτών έχει τη δυνατότητα επισύναψης της προσωποποιημένης κάρτας, του δελτίου μερικής απαλλαγής και οποιουδήποτε εγγράφου αιτιολογεί και υποστηρίζει την αίτησή του.

Τι γίνεται με το πρόστιμο μέχρι να εξεταστεί η αίτηση

Μετά την υποβολή της αίτησης στην ειδική εφαρμογή, η αίτηση αποστέλλεται στη θυρίδα της εταιρίας ΣΤΑΣΥ ενώ, η υποβολή της αίτησης και η σχετική διαδικασία δεν αναστέλλει τη 10ήμερη προθεσμία εξόφλησης του προστίμου στο μισό της αξίας του.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης, αποστέλλεται στη Θυρίδα του αιτούντος μήνυμα ή έγγραφο για την πορεία διεκπεραίωσής της και τις περαιτέρω διενεργούμενες ενέργειες από την εταιρία ΣΤΑΣΥ.

Το ΦΕΚ με την απόφαση για τη διαγραφή προστίμων από τα Μέσα Μεταφοράς:

πηγή