Οι ενστάσεις για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

Στη Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόμος | Η Εφημερίδα των Συντακτών

Πολλή συζήτηση έχει γίνει κατά τις τελευταίες εβδομάδες για τον νέο αναπτυξιακό νόμο με τον ενδιαφέροντα τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». Εκπρόσωποι όλων των ενδιαφερομένων φορέων και κλάδων, αλλά και βέβαια των κομμάτων υποστήριξαν ενθέρμως, διαφώνησαν καθέτως, κατέθεσαν τεκμηριωμένες και μη απόψεις, έκριναν καλόπιστα ή κακόπιστα και ανάλογα με την οπτική τους τοποθετήθηκαν στη συνήθη κλίμακα που περιλαμβάνει όλες τις θέσεις μεταξύ της απόλυτης ικανοποίησης και της ολοκληρωτικής απαξίωσης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι κατά την τριήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου μίλησαν 120 βουλευτές, 6 γενικοί εισηγητές και ειδικοί αγορητές, 6 κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και 2 πολιτικοί αρχηγοί.

Οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες δημιουργούν ένα βιώσιμο φιλοεπενδυτικό περιβάλλον μέσα από καινοτομίες. Προβλέπονται ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις όλων των μεγεθών με προσαυξημένα τα ποσοστά ενισχύσεων στο σύνολο σχεδόν των Περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, για τις μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά κυμαίνονται από 30% έως 50%, για τις μεσαίες από 40% έως 60%, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από 50% έως 70%. Προβλέπονται, επίσης, ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, καθώς και σημαντική ενδυνάμωση των ορκωτών ελεγκτών που θα ελέγχουν επενδυτικά σχέδια άνω των 700.000 ευρώ, ενώ τίθενται ρητές προθεσμίες, με στόχο να μην ξεπερνιούνται οι 60 ημέρες.

Κεντρικό χαρακτηριστικό του νομοσχεδίου είναι η στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων, με διπλασιασμό των ανώτατων ορίων ενίσχυσης και του κατώτατου ύψους της επένδυσης. Παράλληλα το νομοσχέδιο θέτει προσκόμματα στη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων: εξαιρεί τις ατομικές επιχειρήσεις, αυξάνει τα κόστη για τον επενδυτή (ορκωτοί λογιστές, έκθεση πιστοποίησης για έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας), απαιτεί έγκριση δανείου από τράπεζα πριν από την αίτηση κ.λπ. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η ένταση των ανισοτήτων, η σώρευση της ισχύος σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, όταν οι ΜμΕ, που αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της οικονομίας, «ασθμαίνοντας» ίσως εξασφαλίσουν κάποια ψίχουλα.

Ο ΣΕΣΜΑ, ως φορέας του οποίου οι εταιρείες-μέλη βρίσκονται εξ αντικειμένου κοντά στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, κάθε μεγέθους, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, διατύπωσε γενικές και ειδικές προτάσεις με βάση την ουσιαστική εμπειρία από προηγούμενους επενδυτικούς νόμους. Στη συνέχεια σταχυολογώ κάποιες από αυτές.

* Τα κείμενα των αναπτυξιακών νόμων διακρίνονται από πολυπλοκότητα, με επιμέρους ειδικές ρυθμίσεις και εξαιρέσεις, αναφορές σε όρους και έννοιες που συχνά προέρχονται από κείμενα της Ε.Ε., καθώς και παραπομπές στην έκδοση κρίσιμων Υπουργικών Αποφάσεων που εξειδικεύουν επιμέρους ρυθμίσεις. Προτείναμε τη δημιουργία ενός ενιαίου κειμένου για το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις ιδιωτικές επενδύσεις με στόχο να διασφαλιστεί η δυνατότητα των επενδυτών να κατανοούν με σαφήνεια τη δυνητική επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων τους, καθώς και τις ενισχύσεις/ειδικές ρυθμίσεις που είναι δυνατόν να διεκδικήσουν.

* Οι συνθήκες της ελληνικής οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως διαμορφώθηκαν μετά και τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, οδήγησαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων σε δραστικό περιορισμό της ρευστότητας, έχοντας ως αποτέλεσμα τη χαμηλή ελκυστικότητα της ενίσχυσης μέσω φορολογικής απαλλαγής. Θεωρούμε σκόπιμο να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της επιχορήγησης και σε μεσαίες επιχειρήσεις, κατ’ αντιστοιχία με τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και σε μεγάλες επιχειρήσεις, στο 80% του ποσοστού του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια.

* Η προβλεπόμενη δυνατότητα χρήσης της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως προβλέπεται στον νόμο των στρατηγικών επενδύσεων, να ισχύσει και για επενδυτικά σχέδια των καθεστώτων ενίσχυσης της Αγροδιατροφής – Πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – Αλιείας, της Μεταποίησης – Εφοδιαστικής αλυσίδας, της Ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

* Απαιτείται περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών, θέτοντας αποκλειστικές προθεσμίες, για: α) σύνταξη και υποβολή της έκθεσης ελέγχου, β) διενέργεια ελέγχου πληρότητας από την αρμόδια υπηρεσία, γ) απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας σε αιτήματα τροποποίησης επενδυτικού σχεδίου, δ) έκδοση απόφασης πιστοποίησης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης, ε) έκδοση απόφασης για διαβίβαση του φακέλου από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

* Τέλος, επισημάνθηκε η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των συμβουλευτικών εταιρειών στην επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου αφού αυτές διαθέτουν επαρκή εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για την αποτελεσματική αξιολόγηση και έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς ένταξη ή έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο με ταχύτητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα.

Του Γιώργου Ραουνά,
Προέδρου του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος, ΣΕΣΜΑ

ΠΗΓΗ