Περί Ανάπτυξης

Αναπτυξιακός νόμος & επενδύσεις σε Ξενοδοχειακές μονάδες

Η ολική επαναφορά για τον Ελληνικό Τουρισμό το 2022, είναι προ των πυλών με επιστροφή στα μεγέθη του 2019, τα οποία θα κυμανθούν μεταξύ 15 και 16 δισ. ευρώ, με προσδοκώμενο αλλά και εφικτό να φτάσουν τα 18 δισ. ευρώ.

Στο πλήρες τουριστικό come back της χώρας έρχεται πλέον ενισχυτικά και ο νέος Αναπτυξιακός νόμος, «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη 2.0» στον τομέα Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων & Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.

Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης

 • Ίδρυση ή  επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 3* και άνω
 • Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης-SPA, κέντρα αθλητικού προπονητικού αθλητισμού, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια.
 • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
 • Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α’ 155), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών χώρων, ειδικές κατασκευές για άτομα με αναπηρία, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
 • Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας
 • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για μεταφορά τεχνολογίας, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

naftemporiki.gr 

ΠΗΓΗ