Η “Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία” και τα δύο μπλοκ στην ΕΕ

Η "Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία" και τα δύο μπλοκ στην ΕΕ, Γιώργος Καρακατσάνης

Στις μέρες μας λαμβάνει χώρα ένας πρωτοφανής “περιβαλλοντικός” μετασχηματισμός του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ. Τα θεμέλια αυτής της δομικής αλλαγής προετοιμάζονταν από τον ΟΗΕ από το 1992, όταν διατυπώθηκε η Agenda 21 για το τρίπτυχο “Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία” που σήμερα έχει μετασχηματιστεί στο γνωστό ESG (Environment, Society, Governance).

Το ίδιο έτος γεννήθηκε και το UNEP FI, στο οποίο συμμετέχουν σήμερα 450 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με διαθέσιμα κεφάλαια 80 τρισ. δολαρίων. Φυσικά, τον μετασχηματισμό αυτόν εξυπηρετεί και η διαπίστωση ότι η υπερβάλλουσα ρευστότητα των διεθνών τραπεζών χρειάζεται να ανακατευθυνθεί προς ένα νέο κι αχαρτογράφητο επενδυτικό πεδίο, όπως το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, παρέχει και την δυνατότητα άρνησης χρηματοδότησης του αναπτυξιακού προγράμματος μιας χώρας με την πρόφαση της χαμηλής περιβαλλοντικής απόδοσης, δίχως να χρειάζεται να εκθέσουν οι πιστωτές τα πραγματικά πολιτικά κίνητρα πίσω από την απόφασή τους.

Το 2020, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) –κατ’ ουσίαν η κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών– δημοσίευσε την έκθεση με τίτλο “The Green Swan“, όπου έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο των εμπορικών τραπεζών. Η BIS είναι υπεύθυνη για την σύνταξη του κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας που αφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια και διάρθρωση των τραπεζών. Το τελευταίο κανονιστικό πλαίσιο είναι το “Βασιλεία 4”, το οποίο θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2023 και προβλέπει ότι η αξιολόγηση της υγείας των τραπεζών θα περνά αναγκαστικά από το χαρτοφυλάκιο που θα έχουν διαθέσει για την λεγόμενη “πράσινη ανάπτυξη”.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ