Παρέμβαση του ΟΤΕ στην προσφυγή της ΔΕΗ για το ευρυζωνικό ΣΔΙΤ

Αόριστη, νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη, χαρακτηρίζει ο ΟΤΕ ΟΤΕ+0,79% την προδικαστική προσφυγή της ΔΕΗ ΔΕΗ+8,18% (στις 24-10-2021) στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με την οποία ζητά να ακυρωθούν οι αποφάσεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δεν έκαναν δεκτή την προσφορά της για το ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – Ultra-Fast Broadband (UFBB) συνολικού προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο ΟΤΕ ο οποίος κατέθεσε τη μία από τις δύο αποδεκτές προσφορές (η δεύτερη είναι των Grid Telecom – Τέρνα Ενεργειακή) για το έργο έκανε παρέμβαση υπέρ του προαναφερόμενου υπουργείου, σημειώνοντας ότι η μη αποδοχή της προσφοράς της ΔΕΗ δεν οφείλεται στην προβληματική λειτουργικότητα της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), αλλά σε μη έγκαιρη ολοκλήρωση από υπαιτιότητα της ΔΕΗ των ενδεδειγμένων ενεργειών κατάρτισης και υποβολής της προσφοράς της.

Όπως αναφέρει στην παρέμβαση του ο ΟΤΕ με βάση το έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τα συνημμένα σ’ αυτό στοιχεία καταγραφής του Συστήματος, αποδεικνύεται ότι η προσφεύγουσα στην ΑΕΠΠ α) στις 13:58:27 της 17-09-2021, ημερομηνία της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ανάρτησε στο Σύστημα τον Φάκελο Α’ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής), β) στις 13:59:01 τον Φάκελο Β’ (Τεχνική Προσφορά) και γ) στις 13:59:57 τον φάκελο Γ’ (Οικονομική Προσφορά).

Ακολούθως και μέχρι ώρα 14:00 που ήταν η καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών, η προσφεύγουσα όφειλε, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος α) να εκτυπώσει σε μορφή PDF τα αρχεία «Τεχνική Προσφορά Προμηθευτή» και «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή», που επί της ουσίας αποτελούν μία σύνοψη των καταχωρημένων και αναρτημένων στο Σύστημα στοιχείων, β) να υπογράφει με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή τα εν λόγω αρχεία και γ) να επισυνάψει τα κατά τα ανωτέρω ψηφιακά υπογεγραμμένα αρχεία στους αντίστοιχους υποφακέλους της προσφοράς της, προκειμένου το Σύστημα, αφού πραγματοποιήσει τους αναγκαίους αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς να επιτρέψει, εφόσον οι έλεγχοι αποδειχθούν επιτυχείς, την υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς.

«Είναι προφανές ότι στον υπολειπόμενο χρόνο των τριών 3 δευτερολέπτων από την ανάρτηση της Οικονομικής Προσφοράς της και έως την καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών η προσφεύγουσα δεν πρόλαβε να προβεί στις ενέργειες, που απαιτούνται κατά νόμο για τη διενέργεια των αυτοματοποιημένων ελέγχων επιβεβαίωσης και συνακόλουθα τη σύννομη υποβολή της προσφοράς της στο Σύστημα» επισημαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην παρέμβαση του ΟΤΕ.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ, η οποία αναφέρει ότι «δεν καταγράφεται καμία περαιτέρω ενέργεια από τις λοιπές ενδεδειγμένες ενέργειες για την υποβολή της προσφοράς της εταιρείας, δηλαδή εξαγωγή από το Σύστημα των απαραίτητων στοιχείων (εκτυπώσεων) τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, επισύναψη αυτών στην προσφορά και προσπάθεια υποβολής αυτής».  

Προστίθεται επίσης ότι την επίμαχη ημέρα κατάθεσης των προσφορών για το UFBB (17-09-2021) υποβλήθηκαν στο Σύστημα, χωρίς πρόβλημα 128 προσφορές σε διάφορους διαγωνισμούς, εκτός των δύο για το UFBB.

Ακόμη, αναφορά γίνεται και στον ισχυρισμό της ΔΕΗ ότι η συμμετοχή μόνον δύο οικονομικών φορέων δημιουργεί πρόβλημα στον Διαγωνισμό και στην ολοκλήρωσή του, επειδή παραβιάζεται η αρχή του ευρύτερου δυνατού ανταγωνισμού.

Ο ΟΤΕ σημειώνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή είχε ρητά προβλέψει το ενδεχόμενο συμμετοχής μόνον δύο οικονομικών φορέων στο Διαγωνισμό, καθορίζοντας ότι προτίθεται να αναθέσει 3 κατ’ ανώτατο αριθμό Γεωγραφικές Ζώνες σε κάθε ανάδοχο εφόσον υποβληθεί επαρκής αριθμός προσφορών. Σε αντίθετη περίπτωση που θα υποβάλλονταν λιγότερες από 3 προσφορές η Αναθέτουσα Αρχή, βάσει της διακήρυξης του έργου, διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει εξωτερικό ελεγκτή που θα ελέγξει το εύλογο του κόστους των προσφορών των Προσωρινών Αναδοχών για κάθε Γεωγραφική Ζώνη.  

Η ΑΕΠΠ έχει την υποχρέωση να εκδώσει απόφαση επί της προσφυγής της ΔΕΗ σε χρονικό διάστημα έως ένα μήνα από τη στιγμή της κατάθεσης της.

Υπενθυμίζεται ότι με το UFBB θα δημιουργηθούν περίπου 750.000 συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps. Το έργο στοχεύει στην επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων συνδεσιμότητας (διαθέσιμες στους χρήστες συνδέσεις με υπερ υψηλές ταχύτητες) του ευρωπαϊκού σχεδίου της «Κοινωνίας των Gigabit».

ΠΗΓΗ