Νέα μεθοδολογία διεύρυνσης θα εφαρμοστεί για το Μαυροβούνιο και τη Σερβία

By Serbian Newsroom / Published on: May 11, 2021

Νέα μεθοδολογία διεύρυνσης θα εφαρμοστεί για το Μαυροβούνιο και τη Σερβία

Το Συμβούλιο συμφώνησε για την εφαρμογή της αναθεωρημένης μεθοδολογίας διεύρυνσης στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, αφού και οι δύο υποψήφιες χώρες εξέφρασαν την αποδοχή τους για τη νέα μεθοδολογία. Οι αλλαγές θα προσαρμοστούν στα υφιστάμενα διαπραγματευτικά πλαίσια με το Μαυροβούνιο και τη Σερβία κατά τις επόμενες διακυβερνητικές διασκέψεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν εκφράσει με συνέπεια τη σαφή υποστήριξή τους στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτή η σταθερή, αξιοκρατική προοπτική πλήρους ένταξης στην ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια

είναι προς όφελος των πολιτικών, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

«Μια αξιόπιστη προοπτική ένταξης είναι ο βασικός μοχλός μετασχηματισμού στην περιοχή και ενίσχυσης των ευκαιριών για τη συλλογική μας ασφάλεια και ευημερία. Είναι ένα βασικό εργαλείο για την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία αποτελούν επίσης τις κύριες κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ολοκλήρωσης και της ουσιαστικής άγκυρας για την προώθηση της περιφερειακής συμφιλίωσης και σταθερότητας. Η διατήρηση και η ενίσχυση αυτής της πολιτικής είναι απαραίτητη για την αξιοπιστία της ΕΕ, για την επιτυχία της ΕΕ και για την επιρροή της ΕΕ στην περιοχή και πέραν αυτής», δήλωσε η Ana Paula Zacarias, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της προεδρεύουσας Πορτογαλίας.

Η ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου και της Σερβίας επικεντρώνεται στα ακόλουθα στοιχεία:

Μεγαλύτερη εστίαση στις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις: είναι ουσιαστικό και επίσης προς το συμφέρον των υποψήφιων χωρών να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τις μεταρρυθμίσεις και να παράγουν απτά αποτελέσματα στην εφαρμογή τους. Αυτό είναι το κλειδί για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής τους προοπτικής. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη εστίαση σε όλη τη διαδικασία προσχώρησης στο κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε οικονομικά κριτήρια.

Ένα ισχυρότερο πολιτικό προσανατολισμό: βασικό στοιχείο για την ενίσχυση της διαδικασίας διεύρυνσης, οι τακτικές διακυβερνητικές διασκέψεις σε υπουργικό επίπεδο, μαζί με τα συμβούλια σταθεροποίησης και σύνδεσης, θα ενισχύσουν τον διάλογο με τις υποψήφιες χώρες και θα βοηθήσουν να επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε βασικές μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν περαιτέρω πρόοδο.

Αυξημένος δυναμισμός: η συγκέντρωση των κεφαλαίων διαπραγμάτευσης θα πρέπει να βοηθήσει τις υποψήφιες χώρες να επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους μέσω της διασταύρωσης των προσπαθειών σε μεμονωμένα κεφάλαια και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στους βασικούς τομείς και τις πιο σημαντικές και επείγουσες μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει επίσης να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των μέτρων ταχείας ολοκλήρωσης.

Βελτίωση της προβλεψιμότητας της διαδικασίας, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και αυστηρών θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων.

Στις 25 Μαρτίου 2020, το Συμβούλιο ενέκρινε την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της διαδικασίας προσχώρησης – Μια αξιόπιστη προοπτική της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια» της 5ης Φεβρουαρίου 2020, με στόχο την αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας καθιστώντας την πιο προβλέψιμη, πιο αξιόπιστη, πιο δυναμική και υπόκεινται σε ισχυρότερη πολιτική καθοδήγηση. Η νέα διαδικασία βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, αυστηρούς θετικούς και αρνητικούς όρους και αναστρεψιμότητα Η αξιοπιστία της ενισχύεται μέσω μιας ακόμη ισχυρότερης εστίασης σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, ξεκινώντας από το κράτος δικαίου, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και της δημόσιας διοίκησης καθώς και τις οικονομίες των υποψηφίων χωρών.

Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις του Μαυροβουνίου ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2012, όταν το πλαίσιο διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο παρουσιάστηκε στην πρώτη συνάντηση της ενταξιακής διάσκεψης σε υπουργικό επίπεδο, στις 29 Ιουνίου 2012.

Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Σερβίας ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2014, όταν το πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τη Σερβία παρουσιάστηκε στην πρώτη συνάντηση της διάσκεψης προσχώρησης σε υπουργικό επίπεδο, στις 21 Ιανουαρίου 2014.

Τα στοιχεία της αναθεωρημένης μεθοδολογίας διεύρυνσης θα παρουσιαστούν σε καθεμία από τις δύο υποψήφιες χώρες στην επόμενη συνάντηση της αντίστοιχης διακυβερνητικής διάσκεψης προσχώρησης σε υπουργικό επίπεδο./ibna