(Δεν εχουν τον Θεό τους!) Εφορίες: Με χαρτί από… το σπίτι τους όσοι θέλουν φωτοαντίγραφα εγγράφων

Με δικό τους χαρτί ή με παρακράτηση της αστυνομικής ταυτότητας θα γίνεται η χορήγηση μεγάλου όγκου φωτοαντιγράφων στους πολίτες από τις εφορίες. Αυτό επισημαίνει σε έγγραφό της η ΑΑΔΕ, ύστερα από σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε στην Αρχή.Όπως επισημαίνεται με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 «Πρόσβαση σε έγγραφα» του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», ορίζεται ότι «Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 ασκείται:

α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας, ή

β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά…».

Επειδή, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 5, δεν υφίσταται γενική οδηγία ή κανονιστική πράξη που να προσδιορίζει τον τρόπο τιμολόγησης της δαπάνης αναπαραγωγής εγγράφου, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτημα χορήγησης αντιγράφου του στους υπόχρεους φορείς του άρθρου 1 του εν λόγω νόμου και να εξειδικεύει τον τρόπο είσπραξης του κατά περίπτωση ποσού, οι φορείς, επομένως και οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δύνανται να ακολουθούν τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το ΔΙΣΚΠΟ/Φ.16/18287/11.8.2000 έγγραφο του τέως Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), σύμφωνα με τις οποίες, όταν ο όγκος των αιτούμενων αντιγράφων συνεπάγεται εύλογο κόστος για την υπηρεσία.

πηγη