Αλλαγές στις προσημειώσεις υποθήκης λόγω κορονοϊού με τροπολογία στη Βουλή

Αλλαγές στις προσημειώσεις υποθήκης λόγω κορονοϊού με τροπολογία στη Βουλή
Τροπολογία με την οποία επέρχονται αλλαγές στις υποθέσεις προσημείωσης υποθήκης, για το διάστημα από 28 Απριλίου έως και τις 30 Ιουνίου, προβλέπονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού CoVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75)» που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Ειδικότερα, οι αλλαγές αφορούν τη συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης και κρίνονται αναγκαίες προς αποφυγή του αυξημένου συγχρωτισμού, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό της δικαστηριακής ύλης.

Σύμφωνα με την τροπολογία, στις υποθέσεις προσημείωσης υποθήκης, η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως και οι διάδικοι παρίστανται στο δικαστήριο με δήλωση.

Παράλληλα, στη δήλωση που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου, στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

Επίσης, η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

Στην τροπολογία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 για τη συναινετική εγγραφή προσημείωσης, εξυπηρετείται η ανάγκη ύπαρξης μιας απλοποιημένης διαδικασίας για την κατ’ εξαίρεση εγγραφή συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης, λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την αποφυγή των δυσμενών συνεπειών του συγχρωτισμού πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους. Η ως άνω ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τη λήξη της αναστολής εκδίκασης των υποθέσεων προσημείωσης υποθήκης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, και κρίνεται αναγκαία, διότι οι υποθέσεις στις οποίες αφορά καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό της δικαστηριακής ύλης ενώ συγχρόνως χαρακτηρίζονται εξ ορισμού από την απουσία του στοιχείου της αντιδικίας. Περαιτέρω, η εν λόγω ρύθμιση αποβλέπει στην εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων για τα δικαστήρια, αλλά και δαπανών για τους διαδίκους. Επίσης, λαμβάνεται πρόνοια, ώστε η αποδοχή του περιεχομένου του δικογράφου από τον καθ’ ου ή τον τρίτο κύριο του ακινήτου να αποδεικνύεται κατά τρόπο σαφή με τη διατύπωση της έγγραφης δήλωσής του, πάντοτε όμως υπό τον όρο της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του. Η διαδικασία της παρ. 1 εφαρμόζεται αντίστοιχα και στη συναινετική ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημειώσεων υποθήκης ακόμη και αν δημοσιεύθηκαν πριν την έναρξη ισχύος της διάταξης».

Ωστόσο εντύπωση προκαλεί ότι με την εν λόγω τροπολογία επιπλέον παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα να παρατείνει, με απόφασή του, την ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου, μέχρι τις 31  Δεκεμβρίου 2020.

πηγη