Η Συμφωνία με το Ισραήλ και η ιμπεριαλιστική κατρακύλα της κυβέρνησης Τσίπρα

Ώρα Κοινής Ανησυχίας

Η Συμφωνία με το Ισραήλ και η ιμπεριαλιστική κατρακύλα της κυβέρνησης Τσίπρα

b2ap3_thumbnail_kammenos21-630x400.jpg
του Βασίλη Μορέλα
 

Tα Μνημόνια, “πακέτο” με πόλεμο, εθνοκάθαρση και ιμπεριαλισμό.Και οι ζωές των Παλαιστινίων στο «συμβιβασμό»!

«Είναι απα­ρά­δε­κτο να βλέ­πει, κα­νείς, το κρά­τος του Ισ­ρα­ήλ να σκο­τώ­νει παι­διά στην Πα­λαι­στί­νη. Πρέ­πει να ενώ­σου­με τις φωνές και τις δυ­νά­μεις μας για να ζη­τή­σου­με ει­ρή­νη, εκ­φρά­ζο­ντας όλη μας την αλ­λη­λεγ­γύη προς τον πα­λαι­στι­νια­κό λαό»
(7/2014)
«Τα θέ­μα­τα εξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής να μέ­νουν έξω από το πλαί­σιο της εσω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης»
(12/2014)
«Η συμ­μα­χία Ελ­λά­δας – Ισ­ρα­ήλ συ­νε­χί­ζε­ται»
(2/2015)
δη­λώ­σεις Αλ. Τσί­πρα στο χρόνο
Μόλις προ­χτές (22/7) ένας 21χρο­νος Πα­λαι­στί­νιος έπεσε νε­κρός από πραγ­μα­τι­κά πυρά των ισ­ρα­ηλ­ι­νών δυ­νά­με­ων κα­το­χής κοντά στη Τζε­νίν. Ήταν δυο μέρες μετά τη νέα συμ­φω­νία ελ­λη­νι­κής και ισ­ραη­λι­νής κυ­βέρ­νη­σης, με υπο­γρα­φές Καμ­μέ­νου-Για­λόν αυτή τη φορά.
Η συμ­φω­νία
Τέ­τοιες συμ­φω­νί­ες, για το νο­μι­κό κα­θε­στώς των ενό­πλων δυ­νά­με­ων μιας ξένης χώρας όταν σταθ­μεύ­ουν σε μια άλλη, υπάρ­χουν πολ­λές…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.948 επιπλέον λέξεις