Κατανομή πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015  στις Δασικές Υπηρεσίες

dasarxeio.com

table

Με την αριθμ. 125997/2464/10-6-2015 (ΑΔΑ: 6101465ΦΘΗ-ΩΓΨ) απόφαση του αν. υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννη Τσιρώνη, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 2.494.538,00 ευρώ, του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 655 επιπλέον λέξεις