Σ υ σ σ ί τ ι α και αντιμετώπιση του επισιτιστικού της Πρωτεύουσας.

Olympia.gr

Του Κώστα Υψηλάντη

Πρώτιστο πρόβλημα είναι η αντικατάσταση των μεσαζόντων μεταξύ
παραγωγού και καταναλωτή. Δημιουργία τριμερών επιτροπών από μέλος
παραγωγό, μέλος-καταναλωτή και συντονιστή-μέλος της Αγορανομικής
Υπηρεσίας. Και οι τρείς μεταβαίνουν ένα μήνα πρίν την συγκομιδή στο
χωράφι ή στην στάνη, επιτηρείται η μονάδα και πιστοποιείται. Το
προϊόν , όταν συλλέγεται , ελέγχεται εργαστηριακά και κατευθύνεται

Δείτε την αρχική δημοσίευση 355 επιπλέον λέξεις