Είναι παραπάνω από θεός: είναι ημίθεος!

Η καλύβα ψηλά στο βουνό

ÔÑÉÐÏËÇ-ÂïëÞ ìå üðëï ï ÕÐÅÈÁ  Ä.Áâñáìüðïõëïò óôçí åðßóêåøç ôïõ óôï äéáêëáäéêü êÝíôñï ôçò 124 ÐÂÅ.(EUROKINISSI-arcadiaportal.gr)

ΥΓ. Για να εκτιμηθεί έτσι αυτός, φανταστείτε τι σόι ημίθεοι ήταν οι υπόλοιποι υποψήφιοι…

Ποια είπε: Ο δεξιός Αβραμόπουλος μίλησε και έκανε τους αριστερούς να λιώσουν!.

Δείτε την αρχική δημοσίευση