ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

Olympia.gr

Τοῦ Γιώργου Νικολακάκου

Γιατί οἰ ἀναπτυγμένες οἰκονομικά χῶρες σήμερα βρίσκονται ἐνώπιον κοινωνικῶν καί οϊκονομικῶν κρίσεων; Οἰ περισσότερες χῶρες ἔχουν ἕνα τεράστιο δημόσιο χρέος πού ἀπειλεῖ νά τίς τινάξει στόν άέρα. Τά αίτια εἶναι πολλά, ἀλλά εἶναι κάποια πού ἔχουν κοινή προέλευσι γιά πολλές χῶρες. Στίς ἀναπτυγμένες κοινωνίες θεσπίζονται μέτρα καί καταρτίζονται κοινωνικά προγράμματα δίχως νά σταθμίζονται οί οίκονομικές ἐπιπτώσεις αυτῶν τῶν μέτρων καί τῶν προγραμμάτων καί τελικά νά οδηγοῦνται σέ φοβερά οίκονομικά καί
κοινωνικά ἀδιέξοδα.Οί κοινωνίες ἔχουν έγκλωβιστεῖ σέ μιά Μαρξιστική λογική πού δέν τούς ‘επιτρέπει νά χειριστοῦν τά οἰκονομικά καί κοινωνικά προβλήματα μέ ὀρθολογικόν καί ρεαλιστικόν τρόπον. Καί δέν έννοῶ αυτούς πού ἐγκολπώθηκαν τίς

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.115 επιπλέον λέξεις