Δήμος Σαρωνικού Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης: » Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους»

Ανεξάρτητος Σαρωνικός Blog

Δήμος  Σαρωνικού Συμπαραστάτης του Δημότη και της ΕπιχείρησηςΕκδόθηκε η εγκύκλιος με αρ. 36/6.6.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα
» Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους».

Με την παραπάνω εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα εφαρμογής της διαδικασίας υπαγωγής σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους και αναλύεται το άρθρο 51 ν. 4257/2014.
Συγκεκριμένα διακρίνονται δύο κατηγορίες οφειλών, με βάση την ημερομηνία βεβαίωσής τους, ήτοι αυτές που έχουν βεβαιωθεί ως 31.12.2009 και αυτές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 και εφεξής.
Για τις πρώτες γίνεται παραπομπή στις διατάξεις περί ρυθμίσεων οφειλών του ν. 3801/2009. Για τις δεύτερες ισχύουν οι νέες διατάξεις του άρ. 51 του ν. 4257/2014 ήτοι :
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των
προστίμων και υπό την προϋπόθεση…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 371 επιπλέον λέξεις