Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο ΥΠΕΚΑ

dasarxeio.com

ergas

Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/385/οικ.14389/6.6.2014 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρυθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει ως εξής:
Ι. Πίνακας διοριστέων ΑΣΕΠ ΦΕΚ 822/Γ/2010

  • Εννέα (9) άτομα σε θέσεις κλάδο ΠΕ Δασολογικού,

ΙΙ. Πίνακας διοριστέων ΑΣΕΠ ΦΕΚ 228/Γ/2010

  • Τέσσερα (4) άτομα σε θέσεις κλάδου ΤΕ Δασοπόνων.

Σχετικό αρχείο:

Δείτε την αρχική δημοσίευση