Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για παράβαση υποχρεώσεων σχετικά με την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση

ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ


Στην κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ελλάδα ζητώντας να αποφανθεί αν η χώρα μας εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που ορίζει η οδηγία (91/676/ΕΟΚ) σχετικά με την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οδηγία σχετικά με την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης αποβλέπει στη μείωση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης και στην πρόληψη της ρύπανσης αυτού του είδους, μέσω της επιβολής υποχρέωσης στα κράτη μέλη να λάβουν διάφορα μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 189 επιπλέον λέξεις