Με στα­τι­στι­κο τρικ εμ­φα­νιζε­ται η α­νερ­για μειω­μενη | Η Εποχη

o kokomaos

Με στα­τι­στι­κό τρικ εμ­φα­νί­ζε­ται η α­νερ­γία μειω­μέ­νη

ΜΑ­ΓΕΙ­ΡΕ­ΜΑ­ΤΑ Ε­ΝΤΥ­ΠΩ­ΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙ­ΠΛΗ ΚΑΛ­ΠΗ

Του­λά­χι­στον 50.000 α­νέρ­γους φαί­νε­ται να «κρύ­βει» η κυ­βέρ­νη­ση «κά­τω α­πό το χα­λί» τους τε­λευ­ταίους μή­νες για τις α­νά­γκες στή­ρι­ξης του ε­πι­κοι­νω­νια­κού σχε­δια­σμού της και τη δια­τή­ρη­ση του ψευ­δε­πί­γρα­φου «success story», ε­νό­ψει της δι­πλής ε­κλο­γι­κής «μά­χης» που ξε­κι­νά σή­με­ρα και ο­λο­κλη­ρώ­νε­ται την ε­πό­με­νη Κυ­ρια­κή. Το «κόλ­πο γκρό­σο» ε­πι­τυγ­χά­νε­ται με τρό­πο νο­μό­τυ­πο και ο στό­χος εί­ναι έ­νας: να μπο­ρούν τα «πα­πα­γα­λά­κια» των συ­στη­μι­κών ΜΜΕ να κά­νουν λό­γο για «μείω­ση της α­νερ­γίας, για τέ­ταρ­το συ­νε­χό­με­νο μή­να», δη­μιουρ­γώ­ντας φρού­δες ελ­πί­δες σε έ­να κομ­μά­τι της κοι­νω­νίας, τη στιγ­μή που η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στη -διαρ­κώς συρ­ρι­κνω­μέ­νη- α­γο­ρά ερ­γα­σίας εί­ναι ε­ντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κή και οι θέ­σεις α­πα­σχό­λη­σης διαρ­κώς μειώ­νο­νται (με τη συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΝΔ και ΠΑ­ΣΟΚ να έ­χει πε­τύ­χει αρ­νη­τι­κό ρε­κόρ τε­τρα­ε­τίας).
Τα «τρικ» για τη δια­τή­ρη­ση του πο­σο­στού α­νερ­γίας εί­ναι εμ­φα­νή «δια γυ­μνού ο­φθαλ­μού» σε ό­σους α­σχο­λού­νται με την α­ριθ­μη­τι­κή α­πο­τύ­πω­ση των δρώ­με­νων στο πε­δίο της Απα­σχό­λη­σης. Αρκεί μια α­πλή α­νά­γνω­ση των α­να­κοι­νώ­σεων…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 908 επιπλέον λέξεις