Γιαννης Βαρουφακης: Με ψευδωνυμο θα ερθει το τριτο μνημονιο

o kokomaos

Ανάπτυξη δεν γίνεται χωρίς δημόσια επενδυτική τράπεζα


Θα υ­πάρ­χει νέα συμ­φω­νία και νέα δά­νεια. Δεν υ­πάρ­χει πι­θα­νό­τη­τα να μη γί­νει, κα­θώς (α) εί­ναι α­δύ­να­τον οι α­πο­πλη­ρω­μές του Μνη­μο­νίου ΙΙ να γί­νουν α­πό το ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο στους πι­στω­τές μας και (β) το ελ­λη­νι­κό κρά­τος δεν θα μπο­ρεί να δια­τη­ρή­σει τα πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα (ό­ταν αρ­χί­σει να τα έ­χει στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα) για εί­κο­σι χρό­νια, χω­ρίς να κα­ταρ­ρεύ­σει το πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα.


Η μεγάλη επιτυχία, που διαφημίζει τώρα η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου μαζί με το “πρωτογενές πλεόνασμα”, είναι η επικείμενη κατά τις εκτιμήσεις της “έξοδος στις αγορές”. Η οποία θα σημαίνει, κατά τα λεγόμενά της, και την απαλλαγή από τα δάνεια μέσω των εταίρων και, συνεπώς, από τα μνημόνια που τα συνοδεύουν απαραιτήτως.
Όπως αποκαλύπτει ο καθηγητής Γ. Βαρουφάκης στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην “Εποχή”, πρόκειται για μια ακόμη προεκλογική προσποίηση, που στον πυρήνα της έχει τη συμφωνία για ένα τρίτο μνημόνιο, που θα…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.762 επιπλέον λέξεις