Φόρος 10% στο χαρτζιλίκι του Παππου και της Γιαγιάς..

Olympia.gr

Αν έχεις δουλέψει στη Lehmann Borthers ξέρεις…

Τα χρηματικά ποσά που αποκτώνται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή

  • δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α` κατηγορία,
  • είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β` κατηγορία
  • σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ` κατηγορία.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση δωρεάς χρηματικών ποσών δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο. Π.χ. σε δωρεά από πατέρα σε παιδί 100.000 ευρώ οφείλεται φόρος 10.000 ευρώ.

capital.gr

Δείτε την αρχική δημοσίευση