Big Brother στήνει η Εφορία στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων Ελλήνων

Big Brother στήνει η Εφορία στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων Ελλήνων
Ακόμη και οι λογαριασμοί νερού και κινητού τηλεφώνου θα παρακολουθούνται από τον «μεγάλο αδελφό», μη τυχόν και ξεφύγει ένα ευρώ αφορολόγητο – Το νέο σύστημα αποσκοπεί ουσιαστικά στη φορολόγηση με βάση τις δαπάνες διαβίωσης και όχι τα έσοδα
Πλήρη πρόσβαση στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών εκατομμυρίων φορολογουμένων, στις πάσης φύσεως εισπράξεις ή πληρωμές που πραγματοποιούν με επιταγές ή εμβάσματα, σε πληροφορίες για τις καταναλωτικές τους συνήθειες, σε δεδομένα που αφορούν στις πληρωμές λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ασφαλίστρων ζωής και διδάκτρων, αλλά και σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως η κατάσταση της υγείας τους, αποκτά από φέτος η Εφορία.

Στόχος είναι η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων για την πραγματική οικονομική κατάσταση των φορολογουμένων ώστε να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα φορολογητέα εισοδήματά τους.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών προχωρεί, ουσιαστικά, στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού «Μεγάλου Αδελφού» που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και το επίπεδο διαβίωσης των φορολογουμένων, προκειμένου να διενεργούνται διασταυρώσεις για την αποκάλυψη όλων των εισοδημάτων τους.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης υπέγραψε πρόσφατα μια νέα απόφαση με την οποία επιβάλλονται υποχρεώσεις σε όλες τις τράπεζες, τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, τον ΟΤΕ και τις λοιπές εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο υπουργείο Οικονομικών καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία για τις συναλλαγές με τους πελάτες τους, προκειμένου να διενεργηθούν διασταυρώσεις με τα εισοδήματα που θα συμπεριλάβουν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις και να αποκαλυφθούν τυχόν κρυφά και αδήλωτα εισοδήματα.

Στο στόχαστρο των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν κατά κύριο λόγο οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων:

1) Όσοι διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι εμφάνισαν κατά τη διάρκεια του 2013 συνολική ετήσια κίνηση χρεώσεων και πιστώσεων αθροιστικά μεγαλύτερη των 50.000 ευρώ.

2) Όσοι έχουν επενδυτικά χαρτοφυλάκια, των οποίων η συνολική αξία στην αρχή και το τέλος του 2013 ήταν μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ.

3) Ελεύθεροι επαγγελματίες στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οποίων πιστώθηκαν ποσά συνολικού ύψους άνω των 200.000 ευρώ αθροιστικά κατά τη διάρκεια του 2013.

4) Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οποίων πραγματοποιήθηκαν χρεώσεις και πιστώσεις συνολικού ύψους άνω των 300.000 ευρώ αθροιστικά κατά τη διάρκεια του 2013.

Για τις παραπάνω κατηγορίες φορολογουμένων η ΓΓΔΕ ζητά από τις τράπεζες την υποβολή αναλυτικών στοιχείων για όλα τα ποσά που διακινήθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Τα στοιχεία πρέπει να υποβληθούν από τις τράπεζες μέχρι τις 31-3-2014.

Κατά τα λοιπά, η Γ.Γ.Δ.Ε. καλεί τις τράπεζες να αποστείλουν μέχρι τις 28-2-2014 στοιχεία για τους τόκους καταθέσεων και repos που πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων ανεξαιρέτως των φορολογουμένων κατά τη διάρκεια του 2013. Ζητά επίσης από τις τράπεζες να αποστέλλουν κάθε μήνα:

-στοιχεία για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από την 1η-1-2014 μέσω καρτών πληρωμών οι οποίες έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, από πιστωτικά ιδρύματα εκτός Ελλάδας.

-στοιχεία που αφορούν σε μεταφορές πιστώσεων, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, που πραγματοποιήθηκαν από την 1η-1-2014 και μετά

-στοιχεία για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την 1η-1-2014 και μετά, μεταξύ συμβεβλημένων με τις τράπεζες επιχειρήσεων και των καταναλωτών-πελατών τους, μέσω καρτών πληρωμής (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων κ.λπ.).

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση του κ. Θεοχάρη:

* Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης πρέπει να διαβιβάσουν σε ηλεκτρονική κατάσταση, το περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου.

* Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων) οφείλουν να διαβιβάσουν σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία με ιατρικές πράξεις.

* Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, πρέπει να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή, κλπ) ανά ημερολογιακό έτος.

* Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται να διαβιβάσουν σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία για τα τέλη σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που κατέβαλαν οι συνδρομητές τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

* Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη ΓΓΔΕ στοιχεία για την κατανάλωση και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προκύπτουν από τους λογαριασμούς των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

* Οι εταιρείες ύδρευσης οφείλουν να διαβιβάσουν σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία για την κατανάλωση και το κόστος νερού των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. Τα στοιχεία που θα διαβιβάζονται πρέπει να αφορούν μόνο σε συνδρομητές με ετήσια κατανάλωση νερού συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και άνω.

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι τις 31-3-2013.

Όλα τα στοιχεία που θα λάβει η ΓΓΔΕ από τους παραπάνω φορείς έχει δικαίωμα να τα κρατήσει στα αρχεία της (για επεξεργασία και διενέργεια διασταυρώσεων) έως και 6 χρόνια.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το πλήρες κείμενο της απόφασης του κ. Θεοχάρη.

ΠΗΓΗ