Διώκεται και η διευθύνουσα σύμβουλος του ΤΧΣ, Σακελλαρίου, για την υπόθεση του ΤΤ! – Το πόρισμα για Φιλιππίδη

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΤΧΣ, κ. Σακκελλαρίου, είναι κοινή επιλογή τρόικα – κυβέρνησης και λαμβάνει 215.000 ευρώ ετησίως ή 15.000  το μήνα, μέχρι την λήξης της θητείας της, στις  30 Ιουνίου του 2017 . Έχει εργασθεί και στο ΤΤ. Διαχειρίζεται 50 δισ. ευρώ  του ελληνικού λαού! Αλλά ο εισαγγελέας άσκηση διώξη εναντίον της, για την τρύπα των 400 εκατ. στο ΤΤ.

Ολόκληρο το πόρισμα για τον Φιλιππίδη

«Σύμφωνα με όσα αναλυτικά εκτέθηκαν υπό στοιχείο (Β) του παρόντος προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις [ΟλΑΠ 9/2001 ΠοινΧρ ΝΑ/788] για την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις:

I. Εις βάρος των

1) Αγγέλου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, 2) Μάριου ΒΑΡΟΤΣΗ, 3) Αντώνιου ΚΑΜΙΝΑΡΗ, 4) Γεωργίου ΣΤΑΜΝΟΥ, 5) Γεώργιου ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΥ,6) Λυμπέρη ΚΑΤΣΙΟΥΛΙΕΡΗ, 7) Σπύρου ΠΟΛΙΤΗ, 8) Χαράλαμπου ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ, 9) Φωτεινής ΚΡΕΣΤΑ, 10) Διονύσιου ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, 11) Κλεάνθη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 12) Χάρη ΣΙΓΑΝΟΥ, 13) Γεώργιου ΞΥΦΑΡΑ, 14) Δημήτριου ΚΥΠΑΡΡΙΣΗ, 15)Αναστασίας ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, 16) Περικλή ΧΑΝΑΚΗ, 17) Παναγιώτας ΜΠΕΖΑ, 18) Χρήστου ΜΑΡΟΥΣΟΥ, 19) Ιωάννη ΤΣΑΓΔΗ, 20) Σπυρίδωνα ΠΑΝΤΕΛΙΑ, 21) Λυδίας ΚΕΚΡΙΔΟΥ, 22) Αθανάσιου ΧΑΣΑΠΗ και 23) Ιωάννη ΛΕΒΕΝΤΙΔΗ, για απιστία τελεσθείσα από κοινού κατ΄ εξακολούθηση και μη, εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ,(: κακούργημα).

 II.Εις βάρος των

1) Κυριάκου ΓΡΙΒΕΑ και 2) Αναστασίας ΒΑΤΣΙΚΑ για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τελεσθείσα κατ΄ επάγγελμά

III. Εις βάρος των

1) Μάριου ΒΑΡΟΤΣΗ και 2) Παναγιώτας ΜΠΕΖΑ. για άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο II β πράξη, υπό την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 1β του άρθρου 45 του Ν. 3168/2008

IV. Εις βάρος των

 1) Λαυρέντη ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ και 2) Περικλή ΛΙΒΑ για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση και β) εις βάρος του Λαυρέντη ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα

V. Εις βάρος των

1) Αγγέλου ΦΛΙΠΠΙΔΗ, 2) Δημητρίου ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ 3) Ιωάννη ΡΟΡΡΗ, 4) Αλεξάνδρας ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και 5) Μάριου ΒΑΡΟΤΣΗ για απάτη στρεφόμενη κατά του Δημοσίου, τελεσθείσα από κοινού, υπό ιδιαζόντως επιβαρυνπκές περιστάσεις (ειδικότερες συνθήκες εγκληματικής δράσεως, αντικείμενο ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας), εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ

VI. Εις βάρος του Δημητρίου ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα κατ΄ εξακολούθηση και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ΄επάγγελμα (άρθρα 1.12.13 ττερ. α΄ και στ΄. 14, 26 παρ 1α΄.27παρ 1, 45,4βπαρ. 1 β΄, 94 τταρ. 1. 98, 386 παρ. 3β΄-1, 390 ΠΚ άρθρο 1 παρ 1 του Ν 1608/1950 2 παρ. 1, 2 στοιχ. α’. γ\ δ΄, 3 περ κ*. 5, 45 παρ 1 στοιχ α΄. β\ γ’ Ν 3691/2008 ως ισχύει).

Τέλος πρέπει να επισημανθούν τα εξής: Εκ των ως άνω αναφερόμενων προσώπων, για τα οποία προέκυψσν, κατά την εκτίμησή μας, σοβαρές ενδείξεις ότι τέλεσαν τα παραπάνω κακουργήματα, που τιμωρούνται η μεν κακουργηματική απιστία (και η άμεση συνέργεια σε αυτήν) με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, η δε κακουργηματική απάτη εις βάρος του Δημοσίου υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις με ισόβια κάθειρξη και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπό την επιβαρυντική περίσταση της περ. γ΄ του άρθρου 45 του Ν. 3691/2008 με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και με χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, ο Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ διετέλεσε Πρόεδρος του Τ.Τ. από τον Οκτώβριο του έτους 2007 (8-10-2007) μέχρι και τον Δεκέμβριο του έτους 2009 (11-12-2009).

Επί των ημερών του (και συγκεκριμένα μέχρι τον Οκτώβριο του 2009) εκταμιεύτηκε το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας προς επιχειρήσεις, μέσω Ομολογιακών Δανείων, ορισμένα εκ των οποίων εκτέθηκαν αναλυτικά ανωτέρω, χωρίς η Τράπεζα να έχει εκ των προτέρων θεσμοθετήσει Κανονισμό Πιστοδοτήσεων που να καθορίζει τα όρια ανάληψης κινδύνων, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων για την αξιολόγηση, μέτρηση και παρακολούθησή τους και χωρίς να διατίθενται οι δέουσες υποδομές για την κατάλληλη διαχείρισή τους.

Παρά ταύτα, διενεργήθηκαν κατ΄ εξακολούθηση, χρηματοδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ, κατά παρέκκλιση των εσωτερικών διαδικασιών (ως προς την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και ως προς τις εγκριτικές και διαχειριστικές διαδικασίες), κατά παράβασητων οικείων Πράξεων Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς την τήρηση βασικών αρχών τραπεζικής πρακτικής [βλ. και το από το Νοέμβριο του 2012 Πόρισμα Ελέγχου του Τ.Τ. της ΔΕΠΣ/ΤτΕ, σελ. 9], όπως ειδικότερα αναλύθηκε παραπάνω σε τρεις περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλών δανειοδοτήσεων (Όμιλος ΓριβέαςA LAPIS και Όμιλος ΔΕΜΚΟ), με αποτέλεσμα την ζημία της περιουσίας της Τράπεζας, της οποίας είχε την διαχείριση, μεταξύ των λοιπών ως άνω αναφερόμενων προσώπων, ο ανωτέρω Πρόεδρος αυτής, ο οποίος, σημειωτέον, ήταν και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του Τ.Τ., ήτοι του ανωτάτου εγκριτικού οργάνου της Τράπεζας, η οποία, μάλιστα, (Επιτροπή) ενέκρινε στην πλειονότητα των περιπτώσεων —ειδικά κατά το έτος 2009— όπως προκύπτει από τα οικεία Πρακτικά, τις αιτούμενες κάθε φορά χρηματοδοτήσεις, σύμφωνα με τα εισηγηθέντα και χωρίς ιδιαίτερες παρατηρήσεις [βλ. και το από το Νοέμβριο του 2012 Πόρισμα Ελέγχου του Τ.Τ. της ΔΕΠΣΓΓτΕ, σελ. 12], παρότι εγνώριζε το σύνολο των κρίσιμων κατά περίπτωση οικονομικών μεγεθών του εκάστοτε πιστούχου.

Υπενθυμίζεται δε, ότι απ’ όσα εκτέθηκαν ανωτέρω αναλυτικά, ότι η συνολική ζημία της περιουσίας της Τράπεζας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 346.904.467 ευρώ τουλάχιστον [208.154.000 ευρώ εκ των δανειοδοτήσεων του Τ.Τ. προς επιχειρήσεις μέσω Ομολογιακών Δανείων (με στοιχεία της 30-6-2012) + 138.750.467 ευρώ ευρώ από την υπόθεση της Bestline/HPC],

Από όσα εκτέθηκαν αναλυτικά στην παρούσα αναφορά μας προκύπτει ότι, μεταξύ άλλων προσώπων, ο Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ενήργησε, όπως αναλυτικότερα εκτέθηκε κατά περίπτωση, καταχρώμενος την θέση εμπιστοσύνης που κατείχε ως Πρόεδρος του επίμαχου Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (Τ.Τ.) και εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες του οικονομικού συστήματος, με την διαχείριση του οποίου ήταν επιφορτισμένος, προκειμένου να επαυξήσει την περιουσία τρίτων προσώπων (όπως στις περιπτώσεις των Κυριάκου ΓΡΙΒΕΑ / Αναστασίας ΒΑΤΣΙΚΑ, του Λαυρέντη ΛΑΥΡΕΝΤΙΛΔΗ και του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ), ήτοι προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πλούτου εκ μέρους των τελευταίων, ενόψει του ύψους και των όρων των επίμαχων κάθε φορά χρηματοδοτήσεων, βλάπτοντας την περιουσία του Δημοσίου.

Επιπροσθέτως δε, στην περίπτωση της συμμετοχής της Τράπεζας στην θυγατρική του Ομίλου ΔΕΜΚΟ εταιρία BESTLINE, όπως αναλυτικότερα εκτέθηκε, προκύπτουν ενδείξεις και δη επαρκείς περί του ότι ο ως άνω Πρόεδρος του Τ.Τ., ο οποίος ανέλαβε την επιλογή και υλοποίηση της επίμαχης «εξαγοράς», ενεργώντας από κοινού με τα λοιπά ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα, παραπλάνησε ακόμα και αυτά καθ’ εαυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Τ., προκειμένου να επιτύχει την έγκριση της εν λόγω συμμετοχής του Τ.Τ. στην θυγατρική του Ομίλου ΔΕΜΚΟ εταιρία BESTLINE, του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ, υπό τους όρους που προεκτέθηκαν, με σκοπό να προσπορίσει παράνομο περιουσιακό όφελος στον τελευταίο.

Τέλος, από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ στην Τράπεζα Millennium προέκυψαν τα εξής:

Α. Από την ανάλυση του υπ’ αριθ. 129024 τραπεζικού λογαριασμού, προέκυψε ότι: α) Την 29-7-2008, πιστώθηκε προϊόν εμβάσματος ύψους 1.048.055,80 ευρώ με αποστολέα την εταιρία Benson Holdings Corp., με έδρα στην Λιβερία και εντολή της Τράπεζας Banque Privee BCP (Suisse) S.Α. στην Ελβετία. Σημειώνεται δε ότι η τελευταία Τράπεζα ανήκει στον όμιλο BCP, στον οποίο ανήκει και η Τράπεζα Millennium.

β) Την επόμενη ημέρα, ήτοι την 30-7-2008, ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός πιστώθηκε με το συνολικό ποσό των 626.160 ευρώ, τα οποία αποτελούσαν το προϊόν είσπραξης δύο (2) επιταγών ύψους 423.181 ευρώ και 202.979 ευρώ, αντίστοιχα. Οι επιταγές εξοφλήθηκαν με χρέωση του υπ΄ αριθ. 3403970 τραπεζικού λογαριασμού που τηρούσε η Κορίνα Φασουλή -Γραφανάκη στην Τράπεζα Millennium. Από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης προκύπτει ότι ενδεχομένως τα ανωτέρω ποσά προέρχονται από πώληση μετοχών της εταιρίας ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ. Αναμένεται η προσκόμιση των παραστατικών από τη ΔΟΥ Κηφισιάς προκειμένου να τεκμηριωθεί η αγοραπωλησία.

Korina Fasouli, Executive Counsel Korina is founder and managing partner of CFG&A Law, and a practicing attorney with over 25 years of experience specializing in corporate law and transactions. She represents clients in matters ranging from corporate governance, banking law, mergers and acquisitions, public offerings, corporate reorganisation and compliance, to real estate and project finance, securities litigation, offshore Cyprus company administration and non-profits.Korina Fasouli
Korina is founder and managing partner of CFG&A Law, and a practicing attorney with over 25 years of experience specializing in corporate law and transactions.

γ) Τον Σεπτέμβριο του 2008, ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός (129024) τροφοδοτήθηκε από τον λογαριασμό της εταιρίας First Financial Securities Broker, μέσω τριών (3) εμβασμάτων, με το συνολικό ποσό των 3.273.200 ευρώ. Με βάση δε την δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Αγγέλου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ για το οικονομικό έτος 2009, προκύπτει ότι ο εν λόγω φορολογούμενος αποκόμισε 3.283.500 ευρώ από την πώληση μετοχών της εταιρίας First Financial Bank Montenegro (FFB). To ποσό των 3.273.200 ευρώ. πιστώθηκε μέσω τριών (3) εμβασμάτων όπως αναλύεται ακολούθως:

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Millennium <129024)

Ημερομηνία
Είδος συναλλαγής
Αποστολέας
Ποσό
22-9-2008
Πίστωση
First Financial Securities Broker
999.900 €
23-9-2008
Πίστωση
First Financial Securities Broker
1.699.900 €
24-9-2008
Πίστωση
First Financial Securities Broker
573.400 €
Σύνολο
3.273.200 €

 

Ως αιτιολογία για την διενέργεια των ανωτέρω εμβασμάτων δηλώθηκε «Calculation of Job No 6546».

δ) Την 24-11-2008, πραγματοποιήθηκε κατάθεση τραπεζικής επιταγής ύψους 1.298.000 ευρώ* όσον αφορά τα στοιχεία ταυτότητας του εκδότη, αναμένεται η σχετική απάντηση της Τράπεζας.

Επισημαίνεται δε ότι από τα δηλωθέντα ποσά στη δήλωση εισοδήματος του οικονομικού έτους 2009 και τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει, αναντιστοιχία. Ειδικότερα, από τα συνολικά εισοδήματα 4.551.979 ευρώ, προκύπτει εισόδημα από τόκους συνολικού ύψους 467.648,32 ευρώ. εισόδημα από αμοιβές Δ.Σ. 36.153,68 ευρώ και τέλος εισόδημα από πώληση μετοχών 4.048.177 ευρώ. Σύμφωνα με τις ανωτέρω καταθεσεις χρηματικών ποσών στον υπ’ αριθμ. 129024 προσωπ,κό λογαριασμό που τηρεί στην τράπεζα Millennium Bank, συνολικού ύψους 6.042.436,8 ευρώ (1.048.055.80 ευρώ, 423.181 ευρώ. 3.273.200 ευρώ και 1.298.000 ευρώ) προκύπτει διαφορά ύψους 1.490.457,8 ευρώ (6.042.436,8 -4.551.979) και επιπλέον της διαφοράς των τόκων που προσμετράται συνολικού ύψους 467.648,32 ευρώ, διότι δεν μπορεί να κατατέθηκε με τα ανωτέρω εμβάσματα – επιταγές.

Β. Από τον έλεγχο του υπ’ αριθ. 12235182 τραπεζικού λογαριασμού, προέκυψε ότι την 19-2-2010, πραγματοποιήθηκε κατάθεση τραπεζικής επιταγής ύψους 300.000 ευρώ- όσον αφορά τα στοιχεία ταυτότητας του εκδότη, αναμένεται η σχετική απάντηση της Τράπεζας.

Γ. Από τον έλεγχο του υπ’ αριθ. 12234043 τραπεζικού λογαριασμού, προέκυψε ότι την 16-11-2010, πιστώθηκε μέσω εμβάσματος με το ποσό των 2.599.990 ευρώ. Αποστολέας του εμβάσματος ήταν ο ίδιος ο Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ και εντολέας η Τράπεζα Banque Privee BCP (Suisse) S.A. στην Ελβετία. Βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους, το συγκεκριμένο έμβασμα φαίνεται να δικαιολογείται από την πώληση χαρτοφυλακίου στην αλλοδαπή.

Δ. Από τον έλεγχο του υπ’ αριθ. 14952528 τραπεζικού λογαριασμού προέκυψε ότι την 17-4-2012, πιστώθηκε μέσω εμβάσματος με το ποσό των 100.000 ευρώ. Αποστολέας του εμβάσματος ήταν ο ίδιος ο Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ και εντολέας η Τράπεζα HSBC Private Bank (Suisse) S.A. στην Ελβετία.

Συμπερασματικά, από τον έλεγχο των ανωτέρω προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών του Αγγέλου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ προκύπτει ότι από το έτος 2008 μέχρι και το 2012, αυτοί έχουν τροφοδοτηθεί με σημαντικό ποσά, ορισμένα εκ των οποίων δεν μπορούν να διασταυρωθούν με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, όπως αποτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις των οικείων ετών, ενώ επιπρόσθετα έχουν μέχρι σήμερα άγνωστη προέλευση (επιταγές).

Τέλος σημειώνεται, ότι ο Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, έχει συστήσει από κοινού, μεταξύ άλλων, με τον Μάριο ΒΑΡΟΤΣΗ, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Επενδυτικής Τραπεζικής και Θυγατρικών του Τ.Τ. και Πρόεδρο της Υπό-Επιτροπής Επενδύσεων σε εταιρικά ομόλογα (εισηγητικό όργανο του Τ.Τ.) (με ποσοστό 36% και 19,6% αντίστοιχα), την εταιρία με την επωνυμία «Master Holdings AD», με έδρα στο Μαυροβούνιο και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών (στην αγγλική: Industry: consumer services, sector: travel and leisure, subsector: gambling), σε χρονικό σημείο που δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς, αλλά πάντως εν ενεργεία τουλάχιστον από το έτος 2010 [βλ. αντίγραφο εκ της επίσημης ιστοσελίδας http://www.montenegroberza.com].

Εκ των ανωτέρω στοιχείων, συνάγεται ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις περί του ότι ο προαναφερόμενος πρώην Πρόεδρος του Τ.Τ., Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, διαθέτει χρηματικά ποσά σε τόπους και με μορφή που δεν είναι ακόμη γνωστή, καθώς όπως προκύπτει από την φορολογική του δήλωση για το οικονομικό έτος 2011 και εξής διαθέτει περιουσία στο εξωτερικό. Επιπλέον, η ανωτέρω υποδομή του εν λόγω προσώπου στην αλλοδαπή, το εύρος της οποίας -λόγω της φύσεως των επίμαχων ευρημάτων αλλά και των εγγενών αδυναμιών του συστήματος αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής με τις αλλοδαπές δικαστικές αρχές- δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί στο σύνολό του, συνιστούν παράλληλα, κατά την άποψή μας, και προπαρασκευή για τη διαφυγή αυτού στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε χρόνο κρίνει ο ίδιος αναγκαίο.

Η υποδομή αυτή είναι βέβαιο, από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, ότι εξακολουθεί να υφίσταται. Τα ανωτέρω, καθιστούν το πρόσωπο αυτό όχι μόνον ύποπτο φυγής, από το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα διαπιστώσει ότι τα συγκεντρωθέντα σε βάρος του στοιχεία από την Δικαιοσύνη θα μπορούσαν να κριθούν ικανά να τον οδηγήσουν στην φυλακή, αλλά και ύποπτο τέλεσης νέων εγκλημάτων ή παρέμβασης και αλλοίωσης της πραγματικής κατάστασης (λ.χ. με την μετακίνηση χρηματικών ποσών, την απόκρυψή και, εν τέλει, ανάσχεση του εκκρεμούς ελέγχου της Δικαιοσύνης), πράγμα πιθανολογούμενο και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που του αποδίδονται. Ενόψει δε του κύκλου των γνωριμιών και σχέσεων που ανέπτυξε ο προαναφερθείς, ένεκα και της υψηλόβαθμης θέσεως που κατείχε ως Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με επιχειρηματίες και λοιπούς παράγοντες της Χώρας, αλλά και με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή και στην Χώρα μας, κρίνεται ότι ο ίδιος δύναται να χρησιμοποιήσει ακόμα και τις διασυνδέσεις αυτές, είτε προκειμένου να συσκοτίσει ή τουλάχιστον να επιβραδύνει τις έρευνες των Δικαστικών Αρχών για ζητήματα που, λόγω του όγκου και της φύσεως των δεδομένων καθώς και των ιδιαίτερα χρονοβόρων διαδικασιών σε επίπεδο ελεγκτικού μηχανισμού και Δικαστικών Συνδρομών, δεν έχουν ακόμη διαλευκανθεί πλήρως, είτε προκειμένου να διαφύγει στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εκδοθεί, κατά την άποψή μας, τουλάχιστον σε βάρος του Αγγέλου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ένταλμα συλλήψεως.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις, μάλιστα, δεν ανατρέπονται, κατά την εκτίμησή μας, από τυχόν έκδοση διατάξεων απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, καθόσον, δεδομένων των διαπιστωμένων προβλημάτων ελέγχου των συνόρων, ούτε η απαγόρευση εισόδου ούτε η απαγόρευση εξόδου μπορούν να εξασφαλιστούν, ιδίως σε σχέση με πρόσωπα που διαθέτουν σημαντικά οικονομικά μέσα και λοιπές διασυνδέσεις.
Παρακαλούμε, εφόσον συμφωνείτε με την προδιαληφθείσα κρίση μας, να εγκρίνετε τις ενέργειές μας αυτές, άλλως παραγγείλατε περαιτέρω».
 
@@@@
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014 – 09:30
Οι 150 σελίδες του πορίσματος για το «πάρτι» εκατομμυρίων στο ΤΤ
Του Παναγιώτη Στάθη

Πέντε βαριά κακουργήματα που επισύρουν μέχρι και ισόβια κάθειρξη, 30 κατηγορούμενοιμεταξύ των οποίων επιφανή στελέχη τραπεζών με γνωστές πολιτικές καταβολές, διαπρεπείς επιχειρηματίες και μιντιάρχες, τουλάχιστον 5 – 7 επισφαλή ή «προβληματικά δάνεια» εκατομμυρίων ευρώ και βέβαια 7 εντάλματα εκ των οποίων έχουν εκτελεστεί τα 4, συνθέτουν την αριθμητική προσέγγιση μιας υπόθεσης που πρωταγωνιστεί – επίσης- ένας αριθμός: Τα περίπου 400-500 εκατομμύρια ευρώ ως εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό δημόσιο, που μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έδωσε 5,5 δισ. ευρώ για να «σώσει» το ΤΤ. Σε 150 σελίδες λοιπόν,  η επίκουρη εισαγγελέας διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου, ξετυλίγει όλο το εύρος του πάρτυ που -κατά την δικανική της κρίση- παίχτηκε επί μια πενταετία στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο το οποίο σχηματοποίησε μια ζημία της τάξης των 400-500 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων περίπου 200 εκατομμύρια από «κόκκινα» και ουσιαστικά, όπως αναφέρεται, ανείσπραχτα δάνεια. Οι καταιγιστικές εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του πάλαι ποτέ κραταιού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, οδήγησαν στη «νύχτα των ενταλμάτων», όπως θα μπορούσε να βαφτιστεί το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη, όπου με εντολή του ανακριτή Γιώργου Ανδρεάδη και της εισαγγελίας Διαφθοράς, αναζητήθηκαν 7 άτομα ως εμπλεκόμενα: 

1. Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομηνάς, πρόεδρος του ομίλου Alpha και της εταιρίας DEMCO , ο οποίος είχε εισαχθεί με διάγνωση «λοίμωξης του αναπνευστικού» στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών την Τρίτη, μια ημέρα δηλαδή πριν την έκδοση του εντάλματος. Ο κ. Κοντομηνάς, για τον οποίο πληροφορίες αναφέρουν πώς ο ιατροδικαστής ζήτησε τη μεταφορά του σε δημόσιο νοσοκομείο ώστε να κάνει διάγνωση, πήρε προθεσμία από τον ανακριτή και θα απολογηθεί την Τρίτη το πρωί.

2. Ο Άγγελος Φιλιππίδης, πρώην διοικητής του ΤΤ, που δεν ανευρέθη αφού είχε φύγει πριν τα Φώτα για τη Νέα Υόρκη, αλλά ο συνήγορός του Θανάσης Βαρλάμης δήλωσε σε ανακριτή και ΜΜΕ πως θα επιστρέψει άμεσα (εντός 10ημέρου) να απολογηθεί.

3. Ο επιχειρηματίας Κυριάκος Γριβέας (καμία σχέση με τον πρώην συνεργάτη του Κων/νου Μητσοτάκη), κάτοικος Λονδίνου, ο οποίος φέρεται να πήρε δάνειο  ύψους 17.000.000 ευρώ στην εταιρία «Εμπορική, Ξενοδοχειακή Εταιρία Συμμετοχών», συμφερόντων του ιδίου και της συζύγου του. Τα δάνεια δεν χρησιμοποιήθηκαν ως κεφάλαιο κίνησης, όπως είχαν ζητηθεί, αλλά το εισέπραξαν οι Γριβέας και Βάτσικα ως… αντίτιμο πώλησης στην Ξενοδοχειακή Εταιρεία 3 δικών τους κυπριακών εταιρειών, οι οποίες ήταν ζημιογόνες!!

4. Η συζυγος του Γριβέα, Αναστασία Βάτσικα.

5. Ο πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΤΤ, Μάριος Βαρόστης, ο πρώτος που συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης και θα απολογηθεί την Δευτέρα.

6. Ο Χαραλαμπος Γιαγκούδης, στέλεχος του ΤΤ που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και θα απολογηθεί τη Δευτέρα.

7. 35χρονη υπάλληλος της τράπεζας που εμφανίστηκε αυθορμήτως στην ασφάλεια και θα οδηγηθεί το πρωί στον εισαγγελέα.

Τα αδικήματα που περιγράφει η εισαγγελέας στο πόρισμά της είναι αυτά  της απιστίας (καιάμεσης συνέργειας) σε συνδυασμό με τον νόμο 1608/50 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος, της απάτης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος (και άμεσης συνέργειας). Για την υπόθεση κατηγορούνται τουλάχιστον 25 υπάλληλοι και πρώην διευθυντικά στελέχη του ΤΤ καθώς και επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο ήδη κρατούμενος από την υπόθεση της Proton Bank, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης.

Το πόρισμα

Η επίκουρη εισαγγελέας διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου ξεκίνησε την έρευνα τον Ιούνιο του 2013 έπειτα από παραγγελία της συναδέλφου της Ελένης Ράικου. Στην πολυσέλιδη πορισματική αναφορά της περιγράφει τα θαλασσοδάνεια που δόθηκαν από το ΤΤ τη χρονική περίοδο από το 2007 έως το 2013. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα αναφέρει ότι τα δάνεια αυτά δόθηκαν χωρίς καμία εγγύηση και χωρίς να τηρηθεί κανένας από τους όρους του τραπεζικού δανεισμού. Μάλιστα, όπως αναφέρει η κα Παπανδρέου, όλο αυτό το διάστημα κάποιοι από τους επιχειρηματίες δεν πλήρωσαν ούτε ένα ευρώ. Η εισαγγελέας φέρεται να  εντόπισε περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων που αποκτήθηκαν από τη λήψη των επίμαχων παράνομων δανειοδοτήσεων με απόκρυψη των ποσών σε offshore εταιρείες και σε αγορές ακινήτων στο εξωτερικό, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην πορισματική αναφορά της.  Η συνολική ζημιά που υπέστη η τράπεζα υπερβαίνει τα 400 με 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα αφορούν μόνο στις ροές των δανείων.

Χαρακτηριστική ένδειξη του σκανδάλου αποτελεί το γεγονός ότι στην υπογραφή των κάποιων τουλάχιστον συμβάσεων αναγραφόταν ρητά ότι δεν επιτρέπεται το ΤΤ να παρακολουθεί τη χρήση του δανείου. Η εισαγγελέας στο πόρισμά της αναφέρει ότι τα δάνεια δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό που δόθηκαν αλλά αποκλειστικά για τη δημιουργία πλουτισμού και όχι ενίσχυσης κάποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ποια δάνεια κοιτούν

Στο «μικροσκόπιο» των δικαστικών αρχών έχουν μπει:

– το δάνειο ύψους 110 εκατ. ευρώ προς τον Δημήτρη Κοντομηνά αλλά και η εξαγορά εταιρείας πιστωτικών καρτών από το ΤΤ.

– δάνειο 100 εκατ. ευρώ προς τον επιχειρηματία Λ. Λαυρεντιάδη.

– δάνεια 10 εκατ. και 7 εκατ. ευρώ προς τους Κ. Γριβέα και Α. Βάτσικα αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές έχουν δώσει εντολή και έχουν δεσμευτείχρήματα των ανωτέρω επιχειρηματιών. Όπως σημειώνεται στο πόρισμα, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που αφορούν σε μικρότερα ποσά που δόθηκαν ως επισφαλή δάνεια και οι οποίες εξετάζονται.

Ήδη όμως υπάρχει σε εξέλιξη και άλλη έρευνα που αφορά δάνεια γνωστού κύπριου εφοπλιστή,(: κ. Έλληνα), για τον οποίο συντάχθηκε και πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος.

Οι πιστωτικές

Ενώ πάντως οι εμπλεκόμενοι που έχουν ήδη τοποθετηθεί δημόσια (όπως ο Δημήτρης Κοντομηνάς και ο Αγγελος Φιλιππίδης) αρνούνται κατηγορηματικά κάθε έκνομη στάση, φαίνεται πώς τα δάνεια του κ. Κοντομηνά, όπως επιμένει ο ίδιος, και εξυπηρετούμενα είναι και προσωπικές εγγυήσεις έχει δώσει. Πλην στο πόρισμα , ένα μεγάλο μέρος 50-60 σελίδων, αφιερώνεται στην υπόθεση της σύμπραξης του επιχειρηματία με το ΤΤ για την πιστωτική κάρτα που ήθελε να εκδώσει το Ταμιευτήριο. Η υπόθεση αυτή αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανακριτική τύχη του γνωστού επιχειρηματία καθώς υπάρχει το αδίκημα της «απάτης» για το οποίο άσκησαν δίωξη οι εισαγγελείς και το οποίο δεν έχει να κάνει με το δανεισμό αλλάαφορά εξαγορά εταιρείας πιστωτικών καρτών του επιχειρηματία από το ΤΤ.

   Η σύμβαση αυτή φέρεται να αφορά τη βούληση του ΤΤ να κάνει άνοιγμα στις πιστωτικές κάρτες. Ο πρόεδρος του ΤΤ ανέλαβε την επιλογή και την υλοποίηση, φέρεται δε να επέλεξε τον συγκεκριμένο επιχειρηματία για τη διαδικασία υλοποίησης. Υπάρχει δε για το θέμα και απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου , ενώ η εισαγγελία θεωρεί ότι προκύπτει θέμα εξαπάτησης, αλλά την οριστική κρίση έχουν οι δικαστές. Πάντως η ζημία από τη διαδικασία για τις πιστωτικές εκτιμάται πάνω από 100 εκατομμύρια και η υπόθεση χαρακτηρίζεται  πολυδαίδαλη αφού φέρονται να εξαπατήθηκαν τα μέλη του ΔΣ του ΤΤ ως προς το προϊόν που εξαγόραζαν. Συνεπεία αυτής της εξαγοράς, κατά τις αρχές,  φέρεται να άνοιξε Κερκόπορτα για το ΤΤ ώστε να ζημιωθεί σε πολλά επίπεδα αφού εμφανίζεται να έδωσε πολλά χρήματα σε σχέση με την αξία του προϊόντος. 

Φιλιππίδης: Έχω λύσει το οικονομικό μου πρόβλημα από το 1999

Θα είμαι στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα και θα καταθέσω, σημείωσε με παρέμβασή του στο Πρωινό ANT1, ο κ. Άγγελος Φιλιππίδης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Ταχυδρομικού ταμιευτηρίου από τον Οκτώβριο του 2007 μέχρι το Δεκέμβριο του 2009.

«Θα τηρήσω το λόγο μου και θα έρθω όπως είπα χθες. Θα έρθω και θα είμαι παρών. Τελεία και παύλα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «είμαι καταζητούμενος αυτή τη στιγμή και αυτοβούλως θα εμφανιστώ». Όπως είπε, το αργότερο μέχρι την άλλη Παρασκευή θα βρίσκεται στην Ελλάδα.

Πρόσθεσε ότι μόλις επιστρέψει στην Ελλάδα, η διαδικασία θα είναι η εξής: «θα συλληφθώ, θα οδηγηθώ στη ΓΑΔΑ και θα οδηγηθώ στον ανακριτή».

Ο κ. Φιλιππίδης εξέφρασε πολλά ερωτήματα όσον αφορά στο πόρισμα της εισαγγελέως κατά της διαφθοράς, το οποίο είναι εξαιρετικά επιβαρυντικό για τον ίδιο. «Σοκαρίστηκα με κάποια πράγματα που διάβασα χθες», ανέφερε ο κ. Φιλιππίδης και είπε ότι περιμένει να πάρει στα χέρια του πόρισμα για να το διαβάσει και να καταλάβει σε ποια δάνεια αναφέρεται.

«Είμαι επιχειρηματίας πάνω από 20 χρόνια. Αργότερα, πήγα στον Παναθηναϊκό και από το 1999 έχω λύσει το οικονομικό μου πρόβλημα. Μιλάτε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φορολογικές δηλώσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ. Έχω πληρώσει για όλα αυτά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

 
ΣΧΕΤΙΚΑ

«To ΤΧΣ εργαλείο του νέου καθεστώτος», -Μαυρίδης

Οκτωβρίου 10th, 2013
txsΩ, τι αθωότης!!! Αναστασία Σακελλαρίου, διευθύνουσα σύμβουλος του ΤΧΣ

Μαθαίνουμε ότι από το ΤΧΣ αιτούνται από την κυβέρνηση ασυλία. Η ερώτηση είναι για ποιον λόγο! Τι ετοιμάζονται να κάνουν και θέλουν ένα τέτοιο  ισχυρό νομικό τοίχος προστασίας γύρω τους; Μήπως να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία του ταμείου σε τιμές που θα μπορούσαν στο μέλλον να εγείρουν δικαστικά θέματα;

Read more…

Τρύπα 400 εκατ. στο ΤΤ: Εντάλματα σύλληψης για Άγγ. Φιλιππίδη, Κλέωνα Παπαδόπουλο, Γριβέα, Κοντομηνά κλπ

Ιανουαρίου 9th, 2014
Γριβέας, -ο… ΟΝΝΕΔίτης φίλος των Νίκου και Αντρίκου Παπανδρέου!

Τουλάχιστον δέκα εντάλματα σύλληψης σε βάρος γνωστών επιχειρηματιών, αλλά και πρώην επικεφαλής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, εξέδωσαν οι εισαγγελείς Διαφθοράς για τα αδικήματα της απιστίας, της απάτης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αφορούν δικογραφία για τη χορήγηση δανείων.

Η υπόθεση που χειρίζεται ο ανακριτής κ. Ανδρεάδης, αφορά έλλειμμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να εντοπίστηκε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο βάσει στοιχείων της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος αλλά και του υλικού της έρευνας των εισαγγελέων Διαφθοράς, ενώ ελέγχονται και δάνεια με επισφαλείς και χαριστικούς όρους που είχαν χορηγηθεί από το Ίδρυμα, (:Τρύπα 500 εκατ. ευρώ στο ΤΤ επί ΚΚ του Βου! Πώς γινόταν η απάτη – Γριβέας, ΟΝΝΕΔ και αφοι ΓΑΠ).

Read more…

Ανδρέας Μπερούτσος: Υπόθεση «Εθνικής, Πανγαίας, Invel και ΤΧΣ», …με ολίγη από Σόρος και Ισραήλ

Νοεμβρίου 15th, 2013
  Ανδρέας Μπερούτσος

Ούτε στο τσίρκο!

Πείτε μας εσείς αν ζούμε σε σοβαρή χώρα ή όχι. Στο Ταμείο Χρηματοπιστοτικής Σταθερότητας(ΤΧΣ) συζητάγανε προχτές για την πώληση της εταιρείας Πανγαία από την Εθνική Τράπεζα. Μετά την ψηφοφορία παραιτήθηκε ο κ. Μπερούτσος. Χτες το πρωί πήρε πίσω την παραίτησή του και το βράδυ παραιτήθηκε εκ νέου! Να μας συγχωρούν, αλλά το ΤΧΣ υποτίθεται ότι θα… αναπλάσει το τραπεζικό μας σύστημα. Αν είναι να συνεχίσουν παραστάσεις που θυμίζουν τσίρκο, να μας το πουν να διαγράψουμε τις όποιες προσδοκίες…

Είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα. Η σύσταση του ΤΧΣ δεν είχε αντιμετωπιστεί με την δέουσα προσοχή. Γίνανε όλα στο πόδι, δίχως σχεδιασμό και δίχως να υπάρχει ένα συγκεκριμένο όραμα. Και τώρα τρέχουν όλοι δεξιά και αριστερά  να διορθώσουν τα αδιόρθωτα.  Το ΤΧΣ ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σημαντικότερος οργανισμός αυτή την στιγμή στην Ελλάδα. Είναι ο βασικός μέτοχος σε όλες τις ελληνικές τράπεζες. Διαχειρίζεται χρήματα που έχει δανειστεί ο ελληνικός λαός για να διασωθεί το τραπεζικό σύστημα, (: χωρίς να ρωτηθεί, αν θέλει).

πηγη gkdata.gr

(Το Μώλυ)