Εγκύκλιος: «Υποβολή Έκθεσης Αντίκρουσης στο Αρµόδιο Δικαστήριο».

dasarxeio.com

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & Φ.Π
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (B)

Αθήνα, 20 ∆εκεµβρίου 2013
Αριθ. πρωτ.: 139995/6531

Θέµα : «Υποβολή Έκθεσης Αντίκρουσης στο Αρµόδιο ∆ικαστήριο».
Σχετ.: Το αριθ. 65609/1471/21-2-1995 έγγραφό µας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 190 επιπλέον λέξεις