δηθεν ταχαμου -ΕΛΛΗΝΙΚΟ- Επενδυτικο Ταμειο Luxco

Olympia.gr

Αρθρο 6
Διοίκηση του Ταμείου

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίνονται το ιδρυτικό καταστατικό και τα λοιπά ιδρυτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα σύσταση και λειτουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου. Τα καταστατικά και συστατικά έγγραφα του Ταμείου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
α) τη διάρκεια και το ύψος του κεφαλαίου αυτού,
β) το σκοπό του κάθε υποκεφαλαίου,
γ) τις κατηγορίες των μετοχών, τη διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου και τους όρους

Δείτε την αρχική δημοσίευση 258 επιπλέον λέξεις