Το φορολογικό είναι αυτό που είτε θα βάλει ταφόπλακα στην Ελλάδα ή θα την σώσει

Olympia.gr

ΚύριεΠρωθυπουργέ,

Τοφορολογικόείναιαυτό που είτεθαβάλειταφόπλακαστηνΕλλάδαή θατηνσώσει

Επιτρέψτε μου να παρατηρήσω και να προτείνωταεξής:

α)Ταφορολογικά έσοδα στα «χαρτιά» οδηγούν καιτοκράτος σε αδιέξοδο και τους πολίτες.

Τιθέλετεκύριε πρωθυπουργένακάνειένας όταν τονφορολογείτε με40%ή50%ή60%  και αδυνατείνα πληρώσει;;

Ήθαφοροδιαφύγειαν μπορέσει ή δενθα μπορέσεινα πληρώσει, για ναακολουθήσειητρέλατων

Δείτε την αρχική δημοσίευση 500 επιπλέον λέξεις