Ληξιπρόθεσμα δάνεια του Ταμείου Νομικών που χορηγήθηκαν σε δικηγόρους ως βοήθημα πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

images (2)
Ο χρόνος παραγραφής των τόκων και των χρεωλύτρων είναι πενταετής και αρχίζει με τη λήξη του έτους, εντός του οποίου εγεννήθη η αξίωση και ήταν  δυνατή η δικαστική της επιδίωξη. Η δικαιοδοσία για την εν λόγω διαφορά ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια. Η διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 εδ. δ’ του ν. 3655/2008, αποτελεί ανεπίτρεπτη αναδρομική μεταβολή του τρόπου εξεύρεσης φορολογητέας ύλης.
1. Νόμιμος τίτλος στον οποίο στηρίζονται οι απαιτήσεις του Ταμείου στην υπό κρίση έννομη σχέση, είναι το έγγραφο της σύμβασης του δανείου και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο. Συνεπώς, η δικαιοδοσία για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται εξαιτίας της μη απόδοσης του δανείου  ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια, τα οποία έχουν τη δικαιοδοσία να εξετάσουν στην ουσία τη διαφορά με υποκείμενη την ιδιωτικού δικαίου έννομη σχέση του δανείου, η οποία δεν μετατάσσεται στο δημόσιο δίκαιο  επειδή για την εκτέλεση μεσολαβεί ο Κ.Ε.Δ.Ε.
2. Η αξίωση του Ταμείου Νομικών εναντίον δικηγόρου εκ δανείου πρώτης επαγγελματικής…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 728 επιπλέον λέξεις