Τράπεζες και Ενεργητική Νομιμοποίηση

Πράττω

Tης Εύας Αμπαζή

Οι τέσσερις συστημικές  τράπεζες έλαβαν συνολικά για την ανακεφαλαιοποίησή τους, περίπου 52 δις Ευρώ. Ο σκοπός της χρηματοδότησης τους ή άλλως της  ανακεφαλαιποιήσης τους σύμφωνα με τα άρθρα 27α και 28 του Ν.3601/2007 ήταν η αποκατάσταση των ζημιών των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών που υπέστησαν και από τα μη-εξυπηρετούμενα ληξιπρόθεσμα δάνεια των φυσικών προσώπων .

Με την προβλεπόμενη από τον Ν.  4093/2012, (ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012) (3ο Μνημόνιο)  και την  από 13-11-2012 σχετικής με αρ. 38 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α` 223/12-11-2012) διαδικασία ανακεφαλοποίησης των τραπεζών από το Ελληνικό Δημόσιο, οι τράπεζες έχουν καλύψει πλήρως τις ζημίες και το κενό των «ιδίων κεφαλαίων»  τους  έως και την 31-12-2012,. Αυτές οι ζημίες προήλθαν και από τα ληξιπρόθεσμα κι απαιτητά δάνεια των οφειλετών τους,

Συνεπώς οι Τράπεζες  δεν έχουν έννομο συμφέρον να απαιτούν  τα ληξιπρόθεσμα  δάνεια, διότι-όπως προανέφερα-έχουν εξοφληθεί πλήρως από το Ελληνικό Δημόσιο για όλα το απαιτητό κεφάλαιο…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 473 επιπλέον λέξεις