Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. – Παραγραφή εκκρεμών υποθέσεων

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

«Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. – Παραγραφή εκκρεμών υποθέσεων»

Α.Παραγραφή Εκκρεμών υποθέσεων

Ως γνωστόν μέχρι σήμερα έχει δοθεί παράταση στην παραγραφή των εκκρεμών υποθέσεων των χρήσεων 2000-2006 έως 31.12.2013 με τους ακόλουθους νόμους:
Με το άρθρο 11 του ν.3513/2006
Με το άρθρο 29 του ν.3697/2008
Με το άρθρο 10 του ν.3790/2009
Με το άρθρο 82 του ν.3842/2010
Με το άρθρο 12 του ν.3888/2010
Με το άρθρο 18 του ν.4002/2011
Με το άρθρο Δεύτερο του ν.4098/2012

Με τον νόμο 4203/2013 και συγκεκριμένα με το άρθρο 22 αυτού δίνεται παράταση στην παραγραφή των εκκρεμών υποθέσεων όχι συνολικά, αλλά μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη μέλη της Ε. Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεις διοικητικής…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 3.981 επιπλέον λέξεις