Τρόπος άσκησης ακυρωτικής αίτησης, απευθυνόμενης στο Συμβούλιο Επικρατείας

JusticeForGreece

Η ακυρωτική αίτηση που απευθύνεται ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας ασκείται με την κατάθεση του σχετικού δικογράφου είτε στη γραμματεία του, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, περιλαμβανομένης και της γραμματείας άλλου διοικητικού δικαστηρίου. Στην πρώτη περίπτωση αρκεί η καταχώρηση του δικογράφου σε ειδικό βιβλίο που τηρεί η γραμματεία του ΣτΕ και υπογράφει ο καταθέτης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση καταχωρείται το δικόγραφο στο πρωτόκολλο εισερχόμενων της αρχής και συντάσσεται πράξη κατάθεσης, στην οποία μνημονεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η χρονολογία, και υπογράφεται από τον υπάλληλο που παρέλαβε το δικόγραφο και από τον καταθέτη.

Άν ασκηθεί ακυρωτική αίτηση, απευθυνόμενη στο ΣτΕ, με κατάθεση του δικογράφου στη γραμματεία άλλου διοικητικού δικαστηρίου, δίχως να συνταχθεί η προαναφερόμενη πράξη κατάθεσης, τότε η κατάθεση είναι άκυρη και η ακυρωτική αίτηση αποβαίνει απαράδεκτη (πλειοψ.).

Δείτε την αρχική δημοσίευση 5.874 επιπλέον λέξεις