Νυχτερινή εκπαίδευση της 32ης ΤΑΞΠΝ στις αεροκίνητες επιχείρησεις