Κοιτάξτε πως παίζουν τα λεφτά (μας) οι τραπεζίτες… Βροχή τα δις.

Olympia.gr

Η τράπεζα στην οποία μπαίνει εγγυητής το Δημόσιο 4,256.6 δις για να δανείζει άλλες τράπεζες. Όταν μια τράπεζα αισχροκερδεί με δάνεια σε άλλες τράπεζες υπό την μορφή στήριξης.
ΦΕΚ 1810/25 ΙΟΥΛ. 2013

Αριθμ. 2/64729/0025 (2)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΤΕπ για δανεισμό της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ποσού €12.500.000.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄), ιδίως του άρθρου 1
2. του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης

Δείτε την αρχική δημοσίευση 575 επιπλέον λέξεις