Εκπαίδευση και αγορά εργασίας

Παιδείας Εγκώμιον

DALLE MASEGNE, Jacobello, Italian sculptor (d. 1409, active in Emilia),
Students, detail of the Tomb of Giovanni da Legnano, 1383-86, Bologna

 

Του Νίκου Τσούλια

    Πολύ συχνά παρατηρείται ένα εκπαιδευτικό / κοινωνικό / επαγγελματικό φαινόμενο που χρήζει της προσοχής μας, γιατί αφορά ουσιώδεις πλευρές της ζωής μας. Πρόκειται για τις σχέσεις εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, σχέσεις που στις ημέρες μας παίρνουν έναν συγκεκριμένο προσανατολισμένο και μονομερή «χρωματισμό» με την κατηγορία ότι η εκπαίδευση δεν εξυπηρετεί τους νέους και τις νέες στην εύρεση εργασίας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 798 επιπλέον λέξεις