Ψήφισμα Δήμου Παύλου Μελά κατά των μεταλλείων χρυσού στη Χαλκιδική

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Αριθμός απόφασης 208

Απόσπασμα από το πρακτικό 10/2013 τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα : Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης για τη στήριξη των αγώνων των πολιτών κατά των μεταλλείων χρυσού στην Χαλκιδική , στον Έβρο και στο Κιλκίς.

Στη Σταυρούπολη σήμερα στις 27 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00μ.μ. και στην αίθουσα του 3ου ορόφου του Κέντρου Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του κ. Λάμπρου Αθανάσιου, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 17635/20-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου , στον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010).

Δείτε την αρχική δημοσίευση 926 επιπλέον λέξεις