ΣτΕ: Απόρριψη αίτησης αναστολής

soshalkidiki

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

22 Μαρτίου 2013

Η Επιτροπή αναστολών του ΣτΕ, με την υπ’αριθμ. 110/2013 απόφασή της, απέρριψε την αίτηση αναστολής ισχύος της απόφασης που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους των μεταλλείων Κασσάνδρας. Η ως άνω αίτησή μας είχε ως αποκλειστικό ισχυρισμό ότι οι μεταλλευτικές δραστηριότητες θα αναπτυχθούν εντός ή κοντά σε προστατευόμενους τόπους του δικτύου Natura 2000. Για το λόγο αυτό ήταν αναγκαίο να ακολουθηθεί η αυτοτελής και διακριτή διαδικασία την οποία επιβάλλει η οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των οικοτόπων. Ωστόσο στην προκείμενη περίπτωση δεν ακολουθήθηκε η παραπάνω διαδικασία καθώς η Διοίκηση περιορίστηκε μόνο στην διαδικασία της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ που αφορά στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στην παραπάνω απορριπτική απόφασή του, το Δικαστήριο αναφέρει ότι ο εν λόγω ισχυρισμός σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπει η οδηγία 92/43/ΕΟΚ, δεν συνιστά πρόδηλο λόγο ακυρώσεως (ώστε να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής) διότι δεν υπάρχει νομολογία της Ολομελείας του ΣτΕ που…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 204 επιπλέον λέξεις