Ρύθμιση – ανάσα για τα δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων

Σημαντικές διευκολύνσεις σε δανειολήπτες δημόσιους υπαλλήλους που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών τους στην στεγαστική πίστη μετά την μείωση των αποδοχών τους, όπως «πάγωμα» των δόσεων, πληρωμή της μισής δόσης για ορισμένο χρονικό διάστημα, μεγάλη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου, ενέκρινε το Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.Ειδικότερα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διαύγεια, αποφασίστηκε από το ΔΣ του ΤΠΔ -μεταξύ άλλων- μετά από σχετική αίτηση, Η επιμήκυνση της διάρκειας εξόφλησης χορηγηθέντων στεγαστικών δανείων και δανείων επισκευών κατά κανόνα για 5 ή 10 έτη και δανείων μικροεπισκευών – μικροβελτιώσεων για 5 έτη και κατ’ εξαίρεση για μικρότερη διάρκεια όταν η ηλικία του δανειολήπτη δεν επιτρέπει την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου για 5 ή 10 έτη ακριβώς, η αναστολή εξυπηρέτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις και η ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών.

Ειδικότερα αρχικά στους δανειολήπτες, που:
– τα δάνειά τους άρχισαν να εξυπηρετούνται από 1.1.2005 μέχρι και 1.7.2010,
– η μηνιαία δόση των δανείων τους ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο:
των 400 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια
των 250 ευρώ για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια
των 150 ευρώ για τα δάνεια μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων
– η ηλικία τους, κατά τη λήξη της διάρκειας του δανείου, δεν θα υπερβαίνει το 80ο έτος για τα στεγαστικά και τα ενυπόθηκα επισκευαστικά δάνεια και το 75ο έτος για τα δάνεια μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων
Σε ειδικές περιπτώσεις δανειοληπτών για όλα τα δάνεια του στεγαστικού τομέα – ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης εξυπηρέτησής τους και το ύψος του ποσού της μηνιαίας δόσης:
* για λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγους, πολύτεκνων, τρίτεκνων, ειδικών αναγκών κ.λ.π.,
όταν η μηνιαία δόση από το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων, που συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση αποδοχών τους, υπερβαίνει τα 6/10 αυτών, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, η ρύθμιση των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης επιμήκυνσης.

Το αίτημα για την επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου θα εγκρίνεται από το ΔΣ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα είναι δυνατή η εξέταση από το ΔΣ. – κατά περίπτωση – αιτημάτων αναστολής εξυπηρέτησης του δανείου – όχι πέραν των δύο ετών – και εντός της επιτρεπόμενης από το Νόμο ανώτερης διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου, με επιμήκυνση της διάρκειας και με κατά περίπτωση καταβολή ή κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου αναστολής.

Επίσης, μετά από αίτηση του δανειολήπτη, δόθηκε η δυνατότητα να γίνεται ρύθμιση του ληξιπρόθεσμου χρέους με το ισχύον επιτόκιο εξυπηρέτησης ενήμερης οφειλής.

πηγη