Μαχαίρι στις φοροαπαλλαγές με κλίμακα «καταιγίδα»

Φορολογικό νομοσχέδιο:

Από την αλλαγή της κλίμακας παρακράτησης η επιβάρυνση φθάνει μέχρι και 820 ευρώ


Για τα επόμενα δύο χρόνια θα «παγώσει» η επέκταση της κλαδικής σύμβασης, ακόμα και στις επιχειρήσεις που δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη και υπογραφή της.

Νέα «φοροκαταιγίδα» χτύπησε χθες αιφνιδιαστικά, για μια ακόμη φορά, τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αφού μετά τη μείωση του αφορολογήτου ορίου και την αλλαγή της κλίμακας παρακράτησης, κόβονται κατά 50% όλες οι φοροαπαλλαγές ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο από την αλλαγή της κλίμακας παρακράτησης η επιβάρυνση φθάνει μέχρι και 820 ευρώ, ενώ το γεγονός ότι η έκπτωση φόρου από τις φοροαπαλλαγές μειώνεται από το 20% στο 10% για όλα τα εισοδήματα, και όχι για αυτά που ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ όπως είχε ψηφιστεί το καλοκαίρι, μειώνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις φοροαπαλλαγές, με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου για το ενιαίο μισθολόγιο που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή, προβλέπεται μείωση του φόρου της κλίμακας κατά ποσοστό 10% των ακόλουθων δαπανών:

α) των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης,

β) των μισθωμάτων που καταβάλλονται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογούμενου και της οικογένειάς του,

γ) της δαπάνης για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα,

δ) των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για αγορά α΄ κατοικίας,

ε) των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων,

στ) των ασφαλίστρων ζωής, ασθένειας, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας,

ζ) της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο,

η) των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο δημόσιο, ΟΤΑ κ.λπ.

θ) της αξίας των δωριζόμενων ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων,

ι) των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες κ.λπ. καθώς και των ποσών που καταβάλλονται λόγω χορηγίας προς τα προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς,

ιβ) των ποσών που καταβάλλονται για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου,

ιγ) των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%. Ειδικώς, ο συντελεστής αυτός αυξάνεται σε 3% εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελματική ή εμπορική μίσθωση, ενώ ο φόρος που προκύπτει δεν περιορίζεται στο ύψος του κυρίου φόρου.

Χαμένοι οι πολύτεκνοι – νέα αλλαγή για τις αποδείξεις


Ειδικά για τους συνταξιούχους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από 9.000 ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.Σημαντική μείωση στα μηνιαία εισοδήματα φέρνει η νέα κλίμακα παρακράτησης, με βάση το νέο αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ, που ωστόσο δεν ισχύει για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

«Χαμένοι» πάντως βγαίνουν για μια ακόμη φορά οι πολύτεκνοι, αφού με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του φορολογούμενου που τον βαρύνουν και κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο που τον βαρύνουν.

Πάντως το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δαπάνες δεν περιλαμβάνονται αυτές για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, όπως και οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

Παρακράτηση

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 5 προβλέπεται η παρακράτηση ποσού που αντιστοιχεί στις μηνιαίες αποδοχές (χορηγία, αποζημίωση, μισθό, αντιμισθία), σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, στους εξής: Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρόεδρο, αντιπροέδρους και μέλη της κυβέρνησης, υφυπουργούς, γενικούς και ειδικούς γραμματείς Δημοσίων Υπηρεσιών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αιρετούς των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και στους βουλευτές κατά τον Κανονισμό λειτουργίας της Βουλής. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, ως συμπλήρωση των λοιπών δημοσιονομικών μέτρων για την περιστολή των δημοσίων δαπανών και τη μείωση του ελλείμματος. Το ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης που παρακρατείται από τη Βουλή, αποδίδεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης ορίζεται ότι και οι Έλληνες ευρωβουλευτές έχουν την υποχρέωση να αποδώσουν υπέρ του Δημοσίου ποσό ίσο με το μηνιαίο μισθό τους.

Οι αποδείξεις

Επισημαίνεται ότι το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΣ – gkouros@naftemporiki.gr

Γ. Παπανδρέου: Δεν καταργείται η ΕΓΣΣΕ


Στη συνεδρίαση αποφασίσθηκε η επέκταση και διευκόλυνση των επιχειρησιακών συμβάσεων, ακόμη και σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και δόθηκε έγκριση για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν καταργείται, αποφάσισε χθες η Κυβερνητική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Γ.Α.Παπανδρέου.

Όπως ανέφερε κυβερνητικό στέλεχος, η επιχειρησιακή σύμβαση μπορεί να υπογραφεί είτε από σωματείο, είτε από ένωση προσώπων εφόσον αυτή εκπροσωπεί τα 2/3 των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Επίσης αποφασίσθηκε ότι για τα επόμενα δύο χρόνια θα «παγώσει» η επέκταση της κλαδικής σύμβασης, ακόμα και στις επιχειρήσεις που δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη και υπογραφή της.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των κατώτερων μισθών-δεν αφορά ως προϋπόθεση την καταβολή της 6ης δόσης- έγινε γνωστό ότι η τρόικα ζήτησε να υπάρξει μια συζήτηση που θα καταλήξει στον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης αντέτεινε στους συνομιλητές του ότι μια γενικευμένη μείωση μισθών θα έχει πολλαπλές, αρνητικές, συνέπειες στην οικονομία της χώρας και σημείωσε ότι υπ΄ αυτήν την έννοια το θέμα αυτό άπτεται της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής.

Μείωση συντάξεων

Στο μεταξύ κατατέθηκαν οι ρυθμίσεις που αφορούν τη μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων, αλλά και του εφάπαξ. Συγκεκριμένα για την κύρια σύνταξη :20% μείωση για ποσό άνω των 1.200 ευρώ και 40% μείωση για ποσό άνω των 1.500 ευρώ (για τους κάτω των 55 ετών, με επάνοδο μετά τα 55). Για το Ταμείο Σύνταξης Δημοσίων υπαλλήλων η μείωση είναι 25% μείωση για τους αιτούντες σύνταξη το 2010 και 20% μείωση για τους αιτούντες σύνταξη το 2011.

πηγη