«Πολιτισμενα»…214 προσλαμβάνονται από το υπουργείο πολιτισμού.

Τη διαδικασία πρόσληψης 214 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως ένα έτος, αποφάσισε η αρμόδια διυπουργική επιτροπή, η δε κατανομή θα γίνει από το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. 

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 3 του ν. 2190/94, όπως ισχύει, για προσωπικό, σε έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, η δε δαπάνη θα βαρύνει το ΠΔΕ του υπουργείου Πολιτισμού.

Επίσης, με άλλη απόφαση εγκρίθηκε η πρόσληψη 50 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Η κατανομή των ατόμων ανά ειδικότητα, θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ανωτέρω νομικού προσώπου, η δε δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη των ανωτέρω ατόμων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, το οποίο δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΠΗΓΗ