>Η ΑΖΕΝΤΑ του 2011 της Ε.Ε.

>  http://www.europarltv.europa.eu/swf/EmbedPlayer.swf?vid=fffd2358-7668-4592-8295-9e4e0125a161&cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&lang=en&bitrate=2314&loop=off&autoplay=off&startVolume=medium&showTitle=on&showBottom=on&handlerUrl=www.europarltv.europa.eu *Στην μπάρα βάλτε του υπότι*Στην μπάρα βάλτε του υπότιτλους στα Ελληνικα (el)τλους στα Ελληνικα (el) *Στην μπάρα βάλτε … Περισσότερα

Βαθμολογία:

>Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

> http://www.europarltv.europa.eu/swf/EmbedPlayer.swf?fb_sig_api_key=0985a6f69c916b303dc0641527e4d78a&showTitle=on&lang=en&fb_sig_app_id=7146470109&showBottom=on&fb_sig_in_new_facebook=1&bitrate=512&fb_sig_profile=171725833488&fb_sig=e3cd7d146a44684ae633dfcb7e21896e&startVolume=medium&fb_local_connection=_id4d27363b280688662873737&fb_sig_locale=el_GR&fb_sig_time=1294415419.1646&width=412&autoplay=off&height=336&vid=51a27554-2e0e-44b7-8c89-e230e29f5796&loop=off&fb_sig_country=gr&fb_fbjs_connection=_id_4d27363b280540400499416&cid=0c8dedcf-1098-46c9-9b85-6f2b0f0b120d&fb_sig_added=0&*Στην μπάρα βάλτε του υπότιτλους στα Ελληνικα (el) http://lagolpi.posterous.com/

Βαθμολογία: